Ewangelia Mateusza, Czwarty Rozdział Print
Written by Administrator   
Monday, 30 May 2011 16:56

Ewangelia Mateusz, Czwarty Rozdział

Mt 4:1 Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.(BT)

W czasie chrztu, Jezus otrzymał Ducha Świętego, który Go będzie prowadził, do końca Jego życia. Na początek poszedł na pustynię, aby wyćwiczyć swoje ciało, aby było Mu całkowicie posłuszne w Jego niezwykle trudnej misji.

Jak należy rozumieć tu obecność diabła?

Biblia mówi, że mamy Jezusa: Hbr 4:15… doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.(BT) Dlatego odbyło się to dokładnie tak samo, jak w naszym wypadku. Kuszenie przez diabła to nic innego, jak przyjście pokusy, wywołane zaistniałą sytuacją, połączonej ze złymi myślami, którymi człowiek zaczyna żyć.

W żadnym wypadku diabłem nie jest postać z rogami , ogonem itp. Czasem pokusa przychodzi przez człowieka, który namawia do złych rzeczy.

Jezus musiał się sprawdzić, musiał ujarzmić swoje ciało, aby duch panował nad ciałem: Ga 5:17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie.(BT)  Zwycięska batalia ze swoim ciałem, połączona jest z błogosławieństwem Bożym: Jk 1:12 Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.(BT)

Mt 4:2 A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.(BT)

Po 40-stu dniach ścisłego postu odczuwał głód. Ciało coraz gwałtowniej zaczynało domagać się pożywienia. Mojżesz również odbył taki post, gdy był na górze Synaj po tablice Dekalogu: Wj 34:28 I był tam Mojżesz u Pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i nie jadł chleba, i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza - Dziesięć Słów.(BT)

Mt 4:3-4 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem . Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.(BT)

Po tak długim poście każdy jest osłabiony i właśnie w tym momencie przychodzi pokusa, co Biblia nazywa przystąpieniem diabła, aby kusić. Na każdego człowieka przychodzą pokusy, to samo dotyczyło Jezusa. Prawdopodobnie były to myśli typu: nic się nie stanie, jak skrócę mój post, nikomu tym krzywdy nie zrobię, a niepotrzebne przedłużanie głodówki może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu, a wtedy to już całkiem nic nie będę mógł zrobić.     W wytrwaniu w swym postanowieniu pomogło Jezusowi Słowo Boże, które jest niezbędne do życia duchowego, tak jak chleb potrzebny jest do życia cielesnego. Potrzeby ducha zwyciężyły potrzeby ciała. Jednocześnie ta scena pokazuje, jak ważne jest Słowo Boże, w walce z pokusami. W krytycznych momentach potrafi dopomóc odnieść duchowe zwycięstwo.

Mt 4:5-7 Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego (BT)

Najprawdopodobniej przychodzi na Jezusa następna pokusa w postaci myśli: co by się stało, gdybym rzucił się w przepaść, przecież w Słowie Bożym napisane jest, że nic mi się nie może stać. Zwykłym ludziom też chodzą po głowie różne dziwne pomysły. W każdy razie nie odbyło się to tak, że przyszedł do Jezusa diabeł, który miał rogi, z kozią bródką, z ogonem i kopytkami, tak jak to się obecnie często przedstawia na obrazach. Ważne jest, aby natychmiast się od takich myśli uwolnić, tak jak to zrobił Chrystus. Tego typu myśli są wystawianiem Boga na próbę. Jeszcze gorzej jest, gdy w poczuciu bezkarności ludzie jednak czynią zło, twierdząc, że im Bóg nic nie zrobi. Jest jeszcze grupa ludzi, która nieświadomie czyni zło, nie wiedząc, że tego chrześcijaninowi nie wolno robić. Tak jest z przykazaniami Pierwszej Tablicy Dekalogu, ponieważ na lekcjach religii w szkołach, stosuje się przewrotną interpretację tych przykazań. Wiem to z własnego doświadczenia. To jest również wystawianie Boga na próbę, szeroko stosowane w naszym kraju, choć nieświadomie.

Dla mnie takim wystawianie Boga na próbę jest nazwanie partii rządzącej, cytatem biblijnym „Prawo i Sprawiedliwość”, słowami , które opisują podstawowe przymioty biblijnego Boga Jahwe: Jer. 9:23… Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie - mówi Pan.(BW) , przy jednoczesnej powszechnej opinii, że właśnie z tymi cechami ma ta grupa ludzi wielkie kłopoty.

Wróćmy do Jezusa. I znowu Słowo Boże uchroniło Go od popełnienia błędu. Duch Święty prowadził Go, przy użyciu Słowa Bożego.

Mt 4:8-10 Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.(BT)

Do osłabionego fizycznie Jezusa, przyszła następna pokusa. Prawdopodobnie pomyślał sobie, że zamiast użerać się  z niewdzięcznym narodem judzkim, a szczególnie z jego elitą, mógłby wykorzystać swoją moc zupełnie inaczej: na przykład uwolniłby kraj od okupacji rzymskiej, robiłby wspaniałe interesy, które wzbogaciłyby cały kraj. Po czymś takim, byłby powszechnie lubiany, miałby wszystko, byłby uwielbiany przez cały naród. Był jeden warunek. Musiałby odwrócić się od Prawa Bożego, od Słowa Bożego i pójść za zwyczajami i prawami tego świata, oddać pokłon siłom zła. Kolejny raz Słowo Boże przyszło mu z pomocą. Jezus pokazał, że Prawo Boże jest ważniejsze dla człowieka, niż uciechy tego świata.

Mt 4:11 Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.(BT)

Kto jest prowadzony Duchem Świętym i wiernie trzyma się Słowa Bożego, czyli narodził się z Boga, to siły zła nie mają dostępu do niego: 1 Jn 5:18 Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie dotyka.(BT) Tworzy to barierę nie do przejścia dla „Złego”.

Paweł pisze: Ef 4:27… nie dawajcie miejsca diabłu!(BT) Tak właśnie postępował Chrystus. Natychmiast odrzucał pokusy. Tekst mówi, że jeżeli ktoś tkwi w pokusach, myśli o nich, to w końcu może im ulec. Metoda stosowana przez Jezusa jest prosta i skuteczna: Jk 4:7 Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was.(BT)

Mt 4:12-17 Gdy /Jezus/ posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei.13. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego.14. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:15. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalegou, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan!16. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło.17. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.(BT)

Jan Chrzciciel publicznie piętnował Heroda Antypasa, tetrarchę Galilei i Perei, za to, że związał się z Herodiadą, żoną swego brata Heroda Filipa. Dlatego Herod uwięził go: Łk 3:19-20 Lecz tetrarcha Herod, karcony przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata, i z powodu innych zbrodni, które popełnił, 20. dodał do wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu.(BT)

Jezus zaczął działalność w Galilei. Przeprowadził się z Nazaretu do Kafarnaum. Nauczanie Jego było wypełnieniem się proroctwa Izajasza: Iz 8:23 W dawniejszych czasach upokorzył [Pan] krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Iz 9:1 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło.(BT) Nauka Jezusa była tą światłością w Galilei. Ta światłość może wyrwać człowieka z wiecznej śmierci. O Bogu: Kol 1:13 On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna,(BT)

Mt 4:18-20 Gdy /Jezus/ przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.19. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.20. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.(BT)

Tak Jezus pozyskał pierwszych uczniów: Piotra i Andrzeja. Byli to prości, niewykształceni ludzie. Później okazało się, że łowienie ludzi, to pozyskiwanie ich do chrześcijaństwa.

Mt 4:21-22 A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.22. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.(BT) Następnymi uczniami byli Jakub i Jan, którzy też byli rybakami.

Mt 4:23 I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. 24 A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał.25. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania (BT)

Jezus rozpoczął nauczanie w Galilei. Z innych Ewangelii wiemy, że w sabat nauczał w synagogach, głosząc Ewangelię. Miał dar uzdrawiania, z którego szeroko korzystał, przez co stał się sławnym w całej okolicy. Leczenie chorób i innych nie domagań fizycznych jest symbolem przywracania zdrowia duchowego, odnowienia trwałej łączności z Bogiem, która została zerwana w Edenie.

Podsumowanie

- chrześcijanin powinien panować nad żądzami ciała,

- ciało należy ćwiczyć, aby nad nim całkowicie panować,

- wyćwiczenie swojego ciała związane jest z błogosławieństwem Bożym,

- Słowo Boże jest najlepszym orężem w walce z pokusami,

- oprócz zdrowia fizycznego, człowiek potrzebuje zdrowia duchowego, prowadzenia Duchem Bożym,

- Boga nie wolno wystawiać na próbę,

- odwracanie się od nauk chrześcijańskich, jest oddawaniem pokłonu siłom zła,

- unikanie złych myśli jest daniem odporu siłom zła,

 

- nauka Jezusa jest światłością dla ludzi żyjących w ciemności, wskazaniem bezpiecznej drogi,

 

Last Updated on Sunday, 12 November 2017 20:41