Home Inne Jezus Chrystus Królem Polski
Jezus Chrystus Królem Polski PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 20 December 2016 13:11

 

Jezus Chrystus Królem Polski.

W dniu 19.11.2016 roku Kościół Katolicki w Polsce zorganizował uroczystość ogłoszenia Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. W dokumencie tym możemy przeczytać, między innymi: „Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.” Tu pojawia się zasadniczy problem, a polega na tym, że Polacy nie mogą "poddać się Jego Prawu", bo nie znają nauk Jezusa, a co za tym idzie, biblijnego Prawa, którego nauczał Jezus . Gdy został zapytany, co należy robić, aby „otrzymać życie wieczne”, jako warunek wstępny wymienił: Mt 19:17… zachowaj przykazania.(BT) Tymczasem władze Kościoła usunęły z Dekalogu przykazanie zabraniające kultu przedmiotów, takich jak: obrazy, figury, krzyż, krucyfiks, relikwie, opłatek eucharystyczny itp. Bóg, jakby przewidział lekceważenie tego przykazania i zawarł w nim groźbę, ale jednocześnie obietnicę. Przykazanie to w całości brzmi: Wj 20:4-6 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.(BT II) Burzliwa historia narodu polskiego, a także całej „chrześcijańskiej” Europy, pokazuje, że ta groźba mogła się wiele razy wypełniać.

Przyjęcie Jubileuszowego Aktu, powinno oznaczać przywrócenie tego przykazania, bo nie da się „poddać Prawu Jezusa”, jak to jest napisane, nie przestrzegając tego przykazania, ale również innych nauk Jezusa.

Nasuwa się pytanie: jak mogło dojść do usunięcia przykazania z Dekalogu? Przecież Dekalog jest elementem fundamentów chrześcijaństwa, był zapisany na tablicach kamiennych, na materiale, na którym nie da się nic zmienić, bez zniszczenia całych tablic i to „palcem Bożym” (Wj 31:18). Jezus wydaje surowy sąd o ludziach, którzy takie rzeczy robią: Mt 5:19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy…(BT) Odpowiedź na postawione pytanie jest związana z obecną sytuacją w Polsce. Kościół nie miał niezależnego ciała, takiego jak Trybunał Konstytucyjny, ciała które stwierdziłoby, że usunięcie tego przykazania, jest niezgodna z Konstytucją Chrześcijan, którą niewątpliwie jest Biblia. Płacą za to wierni i według Biblii, nie mają żadnych szans na zbawienie, bo inna nauka Jezusa mówi: Jk 2:10 Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.(BT) Z tego tekstu wynika, że ten kto nie przestrzega tego usuniętego przykazania, będzie  traktowany tak, jak morderca, cudzołożnik, złodziej itd., wszystko razem. Podobnie nauczał Jan Paweł II: „kto nie przestrzega przykazań, jest człowiekiem niemoralnym!” W naszym kraju są ludzie, którzy nawet nie wiedzą, ale też nie chcą wiedzieć, że jedno z przykazań Dekalogu zostało usunięte. A Chrystus skarży się: Łk 6:46 Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?(BT) Jezus przytacza przypowieść o dwóch synach. Mówi, że gdy ojciec posłał ich do pracy, to pierwszy: Mt 21:29… odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł.(BT) Nie spełnił on woli ojca. Powiedział to, co ojciec spodziewał się usłyszeć, lecz za tym nie poszły czyny. Podobnie robią Polacy z Jubileuszowym Aktem. Prawie nikt, z tysięcy osób, które brały udział w uroczystościach, nie ma, nigdy nie miała i nigdy mieć nie będzie, zamiaru przestrzegać usuniętego przykazania! W VIII wieku próbowano przywrócić to przykazanie. Ruch ten nazwano obrazoburstwem. Były jednak siły, które do tego nie dopuściły. Mało tego. Dzisiaj przymiotnik „obrazoburczy” oznacza najgorsze cechy: niszczący ideały, buntowniczy, świętokradczy, szyderczy, bluźnierczy, warcholski itp. Znamienne jest to, że w państwie, podobno chrześcijańskim, chęć przestrzegania Dekalogu, znalazła w praktyce takie odniesienie!

Polacy wcześniej uczynili Marię, matkę Jezusa, Królową Polski. Biblia tylko dwa razy przytacza Jej słowa. Oto jedne z nich, które dotyczą Jezusa: Jn 2:5Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.(BT) Chociaż kontekst tych słów dotyczy czego innego, to słowa te są uniwersalne i ponadczasowe dla wszystkich chrześcijan. Ta jedyna biblijna nauka, którą wygłosiła Maria, także nie znalazła zastosowania w życiu Polaków. Polacy w dalszym ciągu nie zachowują fundamentalnych nauk Chrystusa, takich jak ten nakaz: Mt 19:17… zachowaj przykazania.(BT)

Wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie teraz. A jeżeli tak, to Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, będzie kolejnym szyderczym napisem, takim jak ten, który Piłat umieścił na krzyżu: Łk 23:38 Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski.(BT) Tym razem napis głosi: To jest Król polski.

Jeżeli Kościół nie przywróci do Dekalogu usuniętego przykazania, to cały ten Akt będzie jedynie kolejną akcją propagandową, w czym Kościół Powszechny jest naprawdę dobry. Będzie brakować tego co zawsze, a więc czynów, które pokażą, że Jezus jest naprawdę naszym Królem. Wygląda na to, że nikt z ludzi, którzy brali udział w uroczystościach ogłoszenia Jubileuszowego Aktu, a było ich tysiące, nie ma najmniejszego zamiaru robić tego, co w nim jest napisane: „poddać się Prawu Jezusa” i na przykład, przywrócić usunięte przykazanie Dekalogu. Z obrazoburstwem ludzie nie chcą mieć nic wspólnego. Jest nauka biblijna, którą Chrystus skierował do samego diabła, ale również do wszystkich ludzi: Mt 4:7 Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.(BT) Boję się, że Jubileuszowy Akt, jest wystawianiem Pana Boga na próbę. Autorzy tego dokumentu mówią Bogu: nie będziemy obrazoburcami, nie po to usunęliśmy przykazanie z Dekalogu, aby je przywracać, innych nauk Jezusa też nie będziemy zachowywać. I co nam zrobisz? Kolejny raz zapłacą za to wszyscy Polacy. „Jest napisane” jak mówił Jezus, ale Polacy o tym nie wiedzą, bo nie znają nauk biblijnych, a nikt ich tego nie uczy! Państwo polskie wydaje ogromne sumy pieniędzy na to, aby uczyć religii w szkołach. Jak to jest możliwe, aby Polacy nie znali podstawowych nauk chrześcijańskich, zawartych w Biblii?

Przykład II-go przykazania jest tylko jednym z wielu, podobnych zmian w nauce chrześcijańskiej.

Wykaz skrótów:

BT – katolicka Biblia Tysiąclecia,

BT II – katolicka Biblia Tysiąclecia, wydanie II

Wj: Księga Wyjścia, czyli Druga Księga Mojżeszowa

Mt – Ewangelia Mateusza,

Łk – Ewangelia Łukasza,

Jn – Ewangelia Jana,

Jk – List Jakuba,

xxxxxxxxxx – kolor cytatów biblijnych

xxxxxxxxxx – kolor innych cytatów

 

 

Last Updated on Wednesday, 23 September 2020 04:45
 
Copyright © 2021 Ezechiel. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.