Home Teologia Prawo i sprawiedliwość jako atrybuty biblijnego Boga Jahwe
Prawo i sprawiedliwość jako atrybuty biblijnego Boga Jahwe PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 30 May 2011 16:54

Prawo i sprawiedliwość jako atrybuty biblijnego Boga Jahwe

Atrybut według SJP PWN:

1. «cecha jakiejś rzeczy, osoby lub zjawiska wyróżniająca je spośród innych»

2. «przedmiot o charakterze symbolicznym, ściśle związany z życiem lub działalnością jakiejś postaci»

 

3. filoz. «podstawowa cecha przedmiotu, bez której nie mógłby on istnieć lub byłby nie do pomyślenia»

W ramach synkretyzmu religijnego, który był szeroko stosowany w Starożytności w całym Cesarstwie, wierzenia greckie zostały przejęte przez Rzym, a greckim bogom nadano tylko rzymskie imiona i stawali się bogami rzymskimi.

Synkretyzm religijny: „łączenie w jedną całość różnych, często sprzecznych, koncepcji lub idei filozoficznych, religijnych…”(SJP PWN)

W Starożytności każdy pogański bóg miał atrybut, a czasami kilka, który charakteryzował tego boga. Grecki Zeus, bóg nieba i ziemi, w Rzymie nazywany Jowiszem, posiadał atrybuty: błyskawicę, orła i tarczę z koziej skóry. Atrybutem greckiej Ateny, bogini mądrości, w Rzymie nazywanej Minerwą, była sowa. Afrodyta, bogini piękna i miłości,  to rzymska Wenus, miała morską muszlę. Grecki Posejdon był rzymskim Neptunem, jego atrybutem był trójząb itd.

Zupełnie inna sytuacja była w chrześcijaństwie, z biblijnym bogiem Jahwe, którego nie wolno było przedstawiać w jakiejkolwiek formie wizualnej oraz wykonywać Jego wizerunków. Zakazuje tego przykazanie Dekalogu: Wj 20:4-6 „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań (BT II). Dlatego też atrybuty Boga Jahwe muszą być również niewidzialne, a są nimi „prawo i sprawiedliwość”. Pisze o tym autor psalmu: Ps 89:15 „Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo; przed Tobą kroczą łaska i wierność.”(BT) Te cechy Boga Jahwe, które Go wyróżniają spośród innych cech, są podstawą Jego władzy (tronu) nad Wszechświatem materialnym i duchowym, a Biblia pisze o tym wiele razy. W proroctwach Starego Testamentu mamy zapowiedź tego, że Bóg przekaże swoje atrybuty Synowi Bożemu: Jr 23:5 Oto nadejdą dni - wyrocznia Jahwe - kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.(BT II) Jezus będzie reprezentował Boga Ojca na ziemi (Jn 14:10-11), dlatego posiada te same, duchowe atrybuty, które ma Ojciec. Zapytany, co należy czynić, aby uzyskać „życie wieczne” (Mt 19:16), na pierwszym miejscu postawił konieczność zachowywania Prawa: „zachowaj przykazania” (Mt 19:17). Dla chrześcijanina, priorytetem powinna być Sprawiedliwość, pisana z dużej litery: Mt 6:33 „Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.”(BT) Prawo Boże i Sprawiedliwość Boża powinny być warunkami wstępnymi działalności każdego chrześcijanina.

Jak widać, proroctwo Jeremiasza wypełniło się, a Jezus przekazał swojemu ludowi nakaz, o którym mówił prorok: Jr 22:3 „To mówi Jahwe: Wypełniajcie prawo i sprawiedliwość …”(BT). Widać to w pismach Pawła, gdy naucza, że lud Boży powinien wydawać owoce światłości: Ef 5:9 „Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda.”(BT) Do atrybutów Boga Ojca dodana jest jeszcze „prawda”, którą współczesne chrześcijaństwo niezwykle oszczędnie gospodaruje.

Tymczasem jedna z partii politycznych , niezwykle wpływowa, rządząca krajem, wzięła sobie nazwę z atrybutów Boga Ojca: „Prawo i Sprawiedliwość”. Może nie jest to nic złego, ale na pewno taka nazwa, jednak, do czegoś zobowiązuje w kraju uważanym za chrześcijański i stawia niezwykle wysokie wymagania, tym bardziej, że ludzie ci przedstawiają się jako praktykujący chrześcijanie. Tymczasem okazuje się, że partia ta ma najwięcej kłopotów właśnie z tymi dwoma dziedzinami, które jednocześnie są atrybutami Bożymi. I nie chodzi o opinie, tak zwanej, opozycji, bo oni zawsze będą krytykować działania władzy, ale chodzi o opinie ekspertów krajowych i zagranicznych, nieodwołalne wyroki sądów krajowych i europejskich w tych sprawach, które są miażdżące dla ekipy rządzącej. Prawie wszyscy Polacy, w tym również członkowie Prawa i Sprawiedliwości, byli wychowywani na lekcjach religii w duchu katolickim. Jednak jest tu coś nie tak. Prominentni przedstawiciele tej partii z uśmiechem na twarzy potrafią kłamać, patrząc ludziom prosto w oczy, nawet wtedy, gdy sami przyznają się do tego, że złamali prawo, ale i tak na koniec mówią, że prawa nie złamali. Również ze sprawiedliwością nie jest tak, jak być powinno. Dla swoich są niezwykle wyrozumiali, wręcz mówią, że nic się nie stało, natomiast dla opozycji są niezwykle surowi, nawet wtedy, gdy okoliczności wskazują, że rzeczywiście nic się nie stało. Mówią, że Prawo jest dla wszystkich jednakowe, a robią co innego. Robią dokładnie to, przed czym ostrzegał prorok, tuż przed całkowitym upadkiem Izraela: Iz 5:20-21 „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz! Biada tym, którzy się uważają za mądrych i są sprytnymi we własnym mniemaniu!”(BT) Tym sposobem ewidentne kłamstwo, co potwierdzają nieodwołalne wyroki sądowe, stało się niezwykle ważnym elementem w polityce tych ludzi, praktykujących katolików. Jeżeli do tego dodamy brak chęci rozliczenia łamania prawa wśród tak zwanych „narodowców” i grup neofaszystowskich, bardzo niski poziom tworzenia nowego prawa, co owocuje ciągłymi poprawkami, nieumiejętność współpracy z opozycją, umiejętność znajdowania sobie wrogów na każdym kroku, siłowe narzucanie „wartości chrześcijańskich”, które z chrześcijaństwem nie mają nic wspólnego, dzielenie ludzi na gorszych i lepszych, swoich i obcych, według zasad rządzenia starożytnej władzy rzymskiej: „dyvide et impera” (dziel i rządź), to otrzymamy bardzo nieciekawy obraz sytuacji w Polsce. Jednocześnie władza prowadzi autorytarny sposób rządzenia, sprzeczny z demokracją, obowiązującą w Polsce, nie licząc się z opozycją, ani z ekspertami, działając według zasady rzymskiej:Roma locuta, causa finita.” (Rzym przemówił, sprawa zakończona). Mówiąc inaczej, cały dorobek swoich poprzedników odrzucają i wszystko zaczynają od nowa. Jest to bardzo niepokojące, bo w przypadku zmiany, nowa władza zrobi dokładnie to samo. Płacić za to będzie naród polski, bo przez to, rozwój Polski będzie bardzo ograniczony.

Zupełnie innym tematem, wykluczającym praktyczne chrześcijaństwo tych ludzi, to widoczna nienawiść do wszystkich, którzy nie należą do nich: Mt 22:36-39 „… które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.”(BT) Chrześcijaństwo to religia miłości, w której nawet wrogowi należy oddawać szacunek: Mt 5:44 „A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”(BT). Tymczasem „mowa nienawiści”, niezwykle rozbudowana przez obecną ekipę rządzącą, a podjętą również przez opozycję, stawia wielki znak zapytania, związany z chrześcijaństwem tych ludzi.

Na domiar złego hierarchia kościoła katolickiego, ludzie którzy powinni stać na straży moralności swoich wychowanków, udaje, że niczego nie widzi, a jednocześnie korzysta z przychylności władzy, skutecznie walcząc o profity dla siebie. Podobnie było kiedyś w Narodzie Wybranym. Jednak Bóg kazał prorokowi mówić: Ez 34:2-5 "Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Jahwe Pan: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? …Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza …”(BT II) Hierarchia kościelna zamiast stać na straży moralności, sama ma poważne trudności z biblijnym Prawem i  biblijną Sprawiedliwością, a także ze świeckim Prawem i świecką Sprawiedliwością. Inny prorok mówi o lenistwie stróżów Izraela, porównując ich do niemych psów, które zachowują się wbrew swojej naturze: Iz 56:10 „Stróże jego - są wszyscy ślepi, niczego nie widzą. Oni wszyscy to nieme psy, niezdolne do szczekania; marzą sennie, wylegują się, lubią drzemać.”(BT) Brak reakcji na tego typu wezwania, skończyło się dla Izraelitów fatalnie. Chcę tylko przypomnieć, po co uczyliśmy się dziejów starożytnego Izraela. Apostoł Paweł tak mówił: 1 Kor 10:11-12 „A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.”(BT) To, co się wydarzyło Izraelitom, a co jest opisane w Starym Testamencie, powtarza się dzisiaj: Koh 1:9 „To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem.”(BT) Ale czy Polacy będą umieli wyciągnąć wnioski z ciężkich doświadczeń Narodu Wybranego?

Nie wiem czy to prawda, ale w Internecie znalazłem wiadomość, że nawet w dniu wyborów, na Mszy Świętej, odczytywano fragmenty Słowa Bożego, dotyczące Boga i Jego atrybutów: Ps 33:5 „On miłuje prawo i sprawiedliwość…”(BT). Z jednej strony nie można nikomu zakazać czytania Słowa Bożego na nabożeństwach chrześcijańskich. Z drugiej strony może to być odbierane, jako agitacja i wzywanie do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, co jest zabronione w dniu wyborów. Niektórzy mogą to zrozumieć, jako nakaz Boży, głosowania na partię polityczną „Prawo i Sprawiedliwość”. Zaraz po nabożeństwie ludzie ci szli głosować.

Jestem przerażony tym wszystkim, co się obecnie w Polsce dzieje, bo Bóg ostrzega przed naśmiewaniem się z Niego: Ga 6:8 „Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie…”(BT), a całe działanie władzy i Kościoła robi właśnie takie wrażenie. Przynajmniej dla mnie to, co się dzieje pod hasłem „Prawo i Sprawiedliwość” , jest naśmiewaniem się z Boga, z Jego Prawa i Jego Sprawiedliwości. Gdyby nie chodziło o Boga, pewnie pominąłbym to milczeniem. Ale ktoś musi o tym mówić, a ponieważ nie robią tego ludzie, którzy odpowiadają za chrześcijańskie wychowanie Polaków, a biorą za to pieniądze, uważam za konieczne, aby o tym napisać. Wygląda na to, że już realizuje się groźba Boża i Polska już płaci za naśmiewanie się z atrybutów Boga Najwyższego. Wybuchają niepokoje wewnętrzne, prestiż kraju upada na arenie międzynarodowej, a organizacje europejskie muszą czuwać nad łamaniem prawa w Polsce itd. Ale najgorsze jest dopiero przed nami. Widać, że istnieją światowe moce, o których wspomina Biblia (Ef 2:2), którym nie podoba się to, że Europa jednoczy się i wykorzystują Polskę do niszczenia tej jedności. Konsekwencje takiej działalności są trudne do przewidzenia, ale zapłacą za to wszyscy Polacy. Dlatego uważam, że każdy Polak, uważający się za chrześcijanina, powinien znać naukę chrześcijańską, zapisaną w Słowie Bożym, powinien przestać naśmiewać się z Boga Najwyższego, z Jego atrybutów, którymi są prawo i sprawiedliwość. To, bezkarnie, można robić tylko do pewnego czasu, bo: Ga 6:8 „Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie…”(BT) Kiedyś za takie zachowanie płacili Izraelici, teraz zapłacą Polacy!

Wykaz skrótów:

BT – Katolicka Biblia Tysiąclecia, wydanie piąte

BT II – Katolicka Biblia Tysiąclecia, wydanie drugie

BW- Biblia Warszawska

Wj - Księga Wyjścia lub Druga Księga Mojżeszowa

1Krl - Pierwsza Księga Królewska

Ps - Księga Psalmów
Koh - Księga Kaznodziei Salomona lub Księga Koheleta
Iz - Księga Izajasza
Jr - Księga Jeremiasza
Ez - Księga Ezechiela

Dn - Księga Daniela

Oz - Księga Ozeasza

Mi - Księga Micheasza

Ha - Księga Habakuka
Mt - Ewangelia wg Mateusza
1 Kor - Pierwszy List do Koryntian
Ga - List do Galacjan
Ef - List do Efezjan

SJP PWN: Słownik Języka Polskiego Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Xxxxxxxxxxx – kolorem żółtym zaznaczono cytaty

Xxxxxxxxxxx – pismem pogrubionym autor zaznaczył wyrazy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę

Bibliografia załącznikowa:

„Młodzi o Języku Dawnym” pod red. Moniki Kresy, Warszawa 2015, wydano nakładem Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Słownik Języka Polskiego PWN

 

Dodatek:

Aby pokazać, że obecność słowa „prawo” obok słowa „sprawiedliwość”, w Biblii, nie jest przypadkowa, podam kilka cytatów ze „Słowa Bożego”, związanych z tym tematem:

1Krl 10:9 „Niech będzie błogosławiony twój Bóg, Jahwe, za to, że ciebie upodobał sobie, aby cię osadzić na tronie Izraela, z miłości, jaką żywi Jahwe względem Izraela, ustanowił ciebie królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości!" (BT II)

Ps 33:1-5 „Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Jahwe, prawym przystoi pieśń chwały… 5 On miłuje prawo i sprawiedliwość: ziemia jest pełna łaskawości Jahwe.”(BT II)

Ps 45:8 „Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość…”(BT)

Ps 89:15 „Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo; przed Tobą kroczą łaska i wierność.” (BT)

Ps 97:2 „ …sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.”(BT)

Ps 99:1-4 „Jahwe króluje, drżą narody… (4) Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość. Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne, prawo i sprawiedliwość w Jakubie Ty ustanowiłeś.” (BT II)    Uwaga: Jakub to praojciec narodu żydowskiego, wnuk Abrahama. Komentarz do Ps 99:4 z BJW (w BJW Ps 98:4): „Tyś, Panie, uporządkował dziwnie sprawy ludu twego, w zakonie wytknąłeś nam drogę prostą (nagotowałeś prostowania), prowadzącą do zbawienia; ustanowiłeś sprawiedliwe sądy, i nie tylko dałeś ludowi twemu prawo, będące wzorem sprawiedliwości, ale także z ramienia twego ustanowiłeś przełożonych, aby lud według twego prawa sądzili i porządek społeczny utrzymywali. W hebr.: Tyś ustanowił prawa; sąd i sprawiedliwość w Jakubie Ty wykonywasz.

Ps 119:120-121 „Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą i lękam się Twoich wyroków. Wykonuję Prawo i sprawiedliwość…” (BT II)

Koh 5:7 „Gdy widzisz ucisk biednego i pogwałcenie prawa i sprawiedliwości w kraju, nie dziw się temu, bo nad wysokim czuwa wyższy, a jeszcze wyżsi nad oboma.” (BW)

Iz 9:6 „Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki...”(BT)

Iz 11:5 „I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi.”(BW)

Iz 16:5 „utrwalony będzie tron w łaskawości i dzięki wierności zasiądzie na nim pod namiotem Dawida sędzia troskliwy o prawo i dbały o sprawiedliwość!” (BT)

Iz 28:17 „I wezmę sobie prawo za miarę, a sprawiedliwość za pion". Ale grad zmiecie schronisko kłamstwa, a wody zaleją kryjówkę.” (BT)

Iz 33:5 „Ponad wszystkim jest Jahwe, bo mieszka na wysokości! Napełni Syjon prawem i sprawiedliwością.” (BT II)

Iz 56:1 „Tak mówi Jahwe: Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.”(BT II)

Jr 9:23 „Raczej chcąc się chlubić, niech się szczyci tym, że jest roztropny i że Mnie poznaje, iż jestem Jahwe, który okazuje łaskawość, praworządność i sprawiedliwość na ziemi — w tym to mam upodobanie" — wyrocznia Jahwe.” (BT II)

Jr 22:3 „To mówi Jahwe: Wypełniajcie prawo i sprawiedliwość, uwalniajcie uciśnionego z rąk ciemięzcy, obcego zaś, sieroty i wdowy nie uciskajcie ani nie czyńcie im gwałtu; krwi niewinnej nie rozlewajcie w tym miejscu.” (BT II)

Jr 22:15 „…Lecz on wykonywał prawo i sprawiedliwość i dlatego zażywał pomyślności.”(BT)

Jr 23:5 „Oto nadejdą dni — wyrocznia Jahwe — kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.” (BT II)

Jr 33:15 „…wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi.”(BT)

Ez 18:5-9 „Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i sprawiedliwości… stosuje się do moich ustaw i zachowuje wiernie moje przykazania, postępując uczciwie — ten na pewno żyć będzie — wyrocznia Jahwe Pana.” (BT II)

Ez 33:14-16 „Lecz gdy mówię do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość. Będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił; będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość; na pewno będzie żył.”(BW)

Ez 33:19 „A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył.”(BW)

Ez 45:9 „Tak mówi Jahwe Pan: …Połóżcie kres gwałtowi i uciskowi, a wypełniajcie prawo i sprawiedliwość!...” (BT II)


Brak „prawa i sprawiedliwości” oznacza „nieprawość”. Co „Słowo Boże” mówi o tych, którym nie przeszkadza „nieprawość”?

Ps 11:5 „Jahwe bada sprawiedliwego i występnego, nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość.” (BT II)

Ps 14:4 „Czyż się nie opamiętają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli, którzy nie wzywają Jahwe?” (BT II)

Prz 4:14-17 „Nie wstępuj na ścieżkę grzeszników, nie wchodź na drogę złych ludzi; unikaj jej, na nią nie wkraczaj, omiń ją, odwróć się od niej. Bo nie zasną, aż złego coś zbroją, sen ich odleci, jeśli nie szkodzili, bo jedzą chleb nieprawości i piją wino przemocy.”(BT)

Koh 3:16 „I dalej widziałem pod słońcem: w miejscu sądu - niegodziwość, w miejscu sprawiedliwości - nieprawość.”(BT)

Jr 6:6 „Bo to mówi Jahwe Zastępów: "Zetnijcie jej drzewa i usypcie wał dokoła Jerozolimy, bo to miasto kłamstwa, sama w niej nieprawość.” (BT II)

Jr 16:17 „…nie może się ukryć ich nieprawość przed moimi oczami.”(BT)

Jr 23:10-11 „…ich siłą jest nieprawość. Albowiem nawet prorok, nawet kapłan postępują haniebnie, nawet w moim domu znalazłem ich nieprawość — wyrocznia Jahwe.” (BT II)

Ez 18:24 „A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu poczytany, ale umrze z powodu nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu, który popełnił.”(BT)

Dn 3:29 „Tak, zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawości, opuszczając Ciebie. Okazaliśmy się przewrotni we wszystkim, a przykazań Twoich nie słuchaliśmy.”(BT)

Dn 9:5 „Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań.”(BT)

Oz 10:13 „Dlaczego uprawiacie zło, zbieracie nieprawość i spożywacie owoce kłamstwa? Ponieważ nadzieję złożyłeś w twych rydwanach i mnóstwie twoich wojowników” (BT)

Mi 2:1 „Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach! Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w mocy ich rąk.”(BT)

Ha 1:3 „Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie.”(BT)

Mt 7:21-23 „Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!”(BT)

Mt 23:27 „Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.”(BT)

Jn 3:20 „Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków.”(BT)

Rz 1:18 „Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta.”(BT)

Rz 1:29 „Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości;”(BT)

Rz 6:13 „Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi...”(BT)

2 Tes 2:10 „[działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.”(BT)

Hbr 1:9 „Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość...”(BT)

Jk 3:6 „Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało...”(BT)

1 Jn 1:9 „Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.”(BT)

 

Andrzej Rocz

Last Updated on Thursday, 09 May 2019 04:07
 
Copyright © 2022 Ezechiel. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
 

Osób Online

We have 6 guests online