Home Teologia Zakaz żegnania się niewidzialnym znakiem krzyża odwróconego
Zakaz żegnania się niewidzialnym znakiem krzyża odwróconego PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 30 May 2011 16:49

 

Zakaz żegnania się znakiem krzyża odwróconego

Zakaz używania niewidzialnego znaku krzyża odwróconego

Wierni w Kościele Powszechnym nieświadomie używają znaku szatana!

W szkole uczono nas, że modlitwę zaczynamy i kończymy przeżegnaniem się. Podobnie jest w czasie uroczystości religijnych. Tymczasem gest żegnania się tworzy odwrócony krzyż, międzynarodowy znak satanistów. Takie żegnanie się to niezwykle podstępny gest, gdyż tak naprawdę nie widać, jaki tworzy symbol, a nikt się nie spodziewa, że nauczyciele tego znaku mogą uczyć czegoś tak antychrześcijańskiego. Słowa, które  przy tym się wypowiada, wprowadzają w błąd i jednocześnie brzmią bluźnierczo, że robi się to nie w imieniu właściciela znaku, ale „w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego”.

Co można powiedzieć o człowieku, który co najmniej kilka razy dziennie, regularnie od wielu, wielu lat, używa znaku szatana? Najprawdopodobniej każdy wystawiłby mu jak najgorszą opinię. A  przecież dotyczy to każdego, dobrze wychowanego katolika. Jednocześnie nasuwa się pytanie: czy nasi katoliccy przodkowie mieli jakąkolwiek szanse na zbawienie, jeżeli do końca życia każdą modlitwę i każdą uroczystość religijną znaczyli i kończyli nieświadomie odwróconym krzyżem? Bo Słowo Boże ostrzega: 1 Kor 10:20… Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami.(BT) W przeciwieństwie do naszych przodków, my jeszcze możemy to przeanalizować i zmienić!

Podobnych tematów w Kościele Katolickim jest znacznie więcej. Dzisiaj zajmuje się on różnymi, dziwnymi sprawami, jak na przykład polityką, między innymi, będąc współautorem podziału smoleńskiego Polaków. A pierwotne znaczenie słowa diabeł, oznacza właśnie tego, który dzieli! Dlatego zacznijmy pytać księży o sprawy teologiczne, takie jak żegnanie się demonicznym gestem krzyża odwróconego. Jednocześnie rozpocznijmy ogólnokrajową dyskusję pod hasłem: czy Kościół Katolicki jest kościołem chrześcijańskim? To jest pierwszy artykuł z serii trudnych pytań teologicznych, na które prawdopodobnie księża nie będą chcieli odpowiadać.

Jako katolicy żegnamy się codziennie w czasie modlitwy dwa razy rano i dwa razy wieczorem, na każdej uroczystości religijnej, na początku i na końcu, niektórzy żegnają się przed ważnymi wydarzeniami życiowymi, w czasie choroby i tak dalej.  W całym świecie przyjęta jest taka zasada, że właściciel pieczętuje sobie swoim znakiem to, co należy do niego. Znaki takie określają granice obszaru, który jest czyjąś własnością. Tak to robią firmy, znacząc swoje produkty, tak podpisujemy swoje rzeczy, stawiamy płoty, żeby te granice były wyraźne. Znak odwróconego krzyża tworzy  logo Szatana i jest jednym z podstawowych jego znaków. Z tego wynika, że nasze modlitwy i uroczystości religijne, które odbywają się pod znakiem odwróconego krzyża, mogą być kierowane do tego, do którego nikt z nas nie chciałby, aby były tam skierowane! Z drugiej strony może być tak, że te modlitwy i uroczystości religijne nie mają szans dotrzeć do Tego, do którego są kierowane.

Zakaz żegnania się znakiem krzyża odwróconego
Zakaz żegnania się niewidzialnym gestem krzyża odwróconego

Mamy tu do czynienia z przewrotnością nauczycieli katolicyzmu. Z jednej strony każą żegnać się ukrytym znakiem szatana, nie mówiąc co to jest, a z drugiej strony ostrzegają wiernych przed szatanem. Katechizm Kościoła Katolickiego, str. 496 do 497 naucza: KKK 2116 Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów… Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem – połączonym z miłującą bojaźnią, które należą się jedynie Bogu.

Inny przykład: (KKK) 2117 str. 497: Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do opanowania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągnąć nadnaturalną władzę nad bliźnim… są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im… uciekanie się do interwencji demonów… Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia wzywania złych mocy ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka.

Nie ma tu żadnego przypadku. Tak nas uczono w szkole. Również jedna z internautek pisze: Nasz proboszcz poinstruował parafian, że się większość osób żegna źle, bo powinni żegnać się tak: W Imię (na czole), Ojca (na piersi), i Syna (na jednym ramieniu) i Ducha Świętego (na drugim). Podobnie można przeczytać w Wikipedii: znak krzyża w Kościele katolickim wykonuje się prawą ręką… kreśląc linię pionową od czoła (wypowiadając w tym czasie słowa "w imię Ojca") do serca ("i Syna"), a następnie linię poziomą od lewego do prawego ramienia ("i Ducha Świętego"). W celebracji Mszy świętej znak krzyża wykonuje się na początku Liturgii (obrzędy wstępne) oraz przy błogosławieństwie kończącym Eucharystię. Tak wykonane gesty tworzą demoniczny znak krzyża odwróconego. Pamiętam, jak ksiądz mówił na lekcji religii, że nie wolno, przy żegnaniu się, sięgać do brzucha, a nie daj Boże, jeszcze niżej, bo wtedy nie będzie wiadomo, czy chce się modlić, czy chce się wysikać!

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: KKK 1235 Znak krzyża na początku celebracji wyciska pieczęć Chrystusa na tym, który ma do Niego należeć Z tego może wynikać, że znak krzyża odwróconego wyciska pieczęć, ale nie Chrystusa, lecz tego, który jest właścicielem tego znaku, czyli szatana. Ta pieczęć pokazuje do kogo może należeć ten, który osobiście, swoją prawą ręką, bez przymusu, tworzy ten znak! Siły zła mogą w ten sposób znaczyć sobie swoich ludzi i to ich własnymi rękami, pozostawiając ich w całkowitej nieświadomości tego, co tak naprawdę robią!

Na internetowej stronie: „W Obronie Wiary i Tradycji Katolickiej”, czytamy: KRZYŻ ODWRÓCONY – (odwrócenie = zaprzeczenie), stosowany w obrzędach okultystycznych i satanistycznych, nierzadko noszony przez wyznawców tychże „światopoglądów”.

Symbole religijne wyrastają z wiary jakiejś grupy ludzi, z doktryny, w którą wierzą. Tworzy to aurę tajemniczości, co spaja całą grupę wierzących, świadomych treści, którą niesie znak. Ludzie ci pozyskują innych, nie udzielając im kluczowych informacji. Nie ma żadnego znaczenia, że inni nie są świadomi przesłania, które niesie znak. Tacy ludzie, nieświadomie są przekaźnikiem tajemnej informacji, aby ci, co wiedzą, co ten znak oznacza, posiadali nadnaturalną władzę nad ludźmi, wynikającą z działania sił, które rządzą tym światem: Ef 2:2… według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu.(BT) I tak to właśnie działa.

W kulturach pierwotnych zagadkowe gesty były podstawą do wywoływania tajemnych mocy, związanych z niewidzialnym światem. Dowodem na to, że gest żegnania się jest tajemny, to brak świadomości u ludzi stosujących ten znak, że jest to krzyż odwrócony.

Podobnie odbywa się to w świecie zwierząt. Znaczą swój teren znakami zapachowymi. Gest odwróconego krzyża jest znakiem logo szatana, który w ten sposób też może znaczyć swój teren, swoich ludzi. Każdy osobiście, robi to codziennie wiele razy, swoją własną, prawą ręką. Bunt tych nieświadomych ludzi może przejawiać się w tym, że nie zważają na biblijne ostrzeżenia o fałszywych prorokach  i konieczności sprawdzania ich: Mt 7:15-16 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach...(BT) Tym owocem, w tym wypadku, jest demoniczny, tajny gest, który tworzy odwrócony krzyż.
Satanistyczny znak krzyża symbolizuje bunt, odwrócenie się od wartości chrześcijańskich, czyli biblijnych, od nauki Jezusa Chrystusa, niesie z sobą pogardę dla Boga Najwyższego, jest to znak Antychrysta (1 Jn 2: 18), szatana (Ap 12: 9). Jednocześnie, ci sami ludzie, którzy każą się żegnać gestem krzyża odwróconego, tworzą pozabiblijną, czyli niechrześcijańską legendę o śmierci apostoła Piotra, który, według nich, umarł właśnie na odwróconym krzyżu, a co nie ma żadnego uzasadnienia w Biblii, a co za tym idzie, nie jest nauką chrześcijańską. To jednocześnie nie zmienia faktu, że krzyż odwrócony był, jest i będzie znakiem satanistów, i jest przez nich szeroko stosowany! Przy tym należy pamiętać, że zwykły krzyż jest najstarszym znakiem pogańskim, używanym parę tysięcy lat przed Chrystusem, potępianym przez proroków już w Starym Testamencie. Chcę tylko przypomnieć, że chrześcijaninem nie jest człowiek, który się ochrzci, ale uczeń Chrystusa, którego nauki zawarte są w Biblii. Tak to jest też zdefiniowane w samej Biblii (Dz 11: 26). W zasadzie słowo chrześcijanin, powinno brzmieć chrystusowiec. To nie powodowałoby tylu pomyłek.

Kiedyś chciano na własne oczy zobaczyć znak od Jezusa. Odpowiedział: Mt 12:39… Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza.(BT) Chrystus nie tylko wydał złą opinię o ludziach, którzy żądali znaku, ale również zapowiedział, jako prorok, że w przyszłości takiego znaku nie będzie. „Żadnego znaku”, ani krzyża odwróconego, ani żadnego innego krzyża, ani żadnego innego znaku, który byłby widzialny. Pamiętajmy, że znak krzyża nie jest znakiem chrześcijańskim (chrystusowym), bo nie został ustanowiony przez Chrystusa, ani tej nauki nie zapisano w Słowie Bożym. Jest to nauka ojców kościoła z IV wieku, choć już wcześniej próbowano wprowadzić ten znak, ale bezskutecznie. Sama nazwa ojciec kościoła mówi, kto jest autorem tych nauk. Nauka chrześcijańska (chrystusowa) mówi: Mt 23:9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.(BT) Tak jak ojca cielesnego można mieć tylko jednego, tak samo jest z ojcem duchowym. Każdy chrześcijanin (chrystusowiec) musi dokonać wyboru, ilu chce mieć ojców duchowych i kogo ma słuchać!

Aby wprowadzić znak krzyża do Kościoła, trzeba było usunąć z Dekalogu drugie przykazanie, które zabrania wykonywać takie znaki, kłaniać się im i służyć im (Wj 20: 4-6). Nauka chrześcijańska (Chrystusa) mówi: „żaden znak nie będzie dany” (Mt 12:38), ale człowiek mówi: a właśnie że będzie dany i rzeczywiście jest znak, który wielu nazywa znakiem chrześcijańskim, ale czy on, mimo nazwy jest rzeczywiście chrześcijański (chrystusowy)? Czy człowiek, który jawnie odrzuca naukę chrześcijańską (chrystusową) może być chrześcijaninem (uczniem Chrystusa, Dz 11: 26)? To jest właśnie ten bunt, na który bezpośrednio wskazuje odwrócony krzyż.

Chciałbym zwrócić uwagę, że jest duża grupa teologów, którzy inaczej rozumieją Mt 12: 38-40. Dla nich jest to powtórzenie sceny opisanej w Mt 16: 1-12, gdzie ludzie domagają się znaku z nieba, czyli takiego cudu, jaki Jezus zrobił trochę wcześniej: nakarmienie "czterech tysięcy mężczyzn, nie licząc dzieci i kobiet" (Mt 15: 38). Grupa tych teologów jest tak wpływowa, że wprowadzają czytelników Biblii w błąd, dając tytuł fragmentowi Ewangelii Mt 12 od 38: "Jezus odmawia znaku z nieba" lub tym podobne, mimo, że fragment ten nic nie mówi o "znaku z nieba". Temat "znaku z nieba" pojawia się dopiero w Mt 16 od 1. W Mt 12: 38-40 chodzi o "znak od Ciebie", czyli od Chrystusa, czyli znak chrześcijański, który mogliby zobaczyć na własne oczy! Tytuł tego fragmentu powinien brzmieć: Jezus odmawia widzialnego znaku chrześcijańskiego!

Na marginesie znaku odwróconego krzyża: widziałem w TV jak arcybiskup Juliusz Paetz udzielał błogosławieństwa również gestem krzyża odwróconego!

Opiniotwórcze gremia Kościoła Powszechnego w Polsce, niezwykle ostro atakują tych, którzy otwarcie mówią, że są satanistami. Na przykład Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy i biskupi katoliccy: Mering i Głódź, zaatakowali polskiego muzyka Darskiego, pseudonim Nergal, oskarżając go o satanizm i zmuszając do rezygnacji z udziału w popularnym programie telewizyjnym. (patrz Wikipedia, hasło Adam Darski).

Rozpoczynam akcję informacyjną, obejmującą cały kraj, aby Polacy odzyskali prawo do podstawowych informacji religijnych, takich jak  żegnanie się demonicznym gestem krzyża odwróconego i inne. Aby mieli prawo decydowania sami o sobie, czy będą się żegnać takim znakiem, czy też nie. Aby mieli prawo do informacji, co jest nauką chrześcijańską, czyli biblijną, a co ludzką, pogańską. Ani w Starym Testamencie, ani w Nowym Testamencie, nie znajdujemy najmniejszego śladu tego, żeby ktoś czynił jakiś gest na początku i na końcu modlitwy. Jezus uczył modlić się, nic jednak nie mówił o potrzebie wykonywania jakiś gestów (Łk 11: 1-4). Dotyczy to również uroczystości religijnych. Jedyne biblijne gesty, to obrzęd nakładania rąk, który jest znakiem przekazywania: na przykład Ducha Świętego (Dz 8: 17), błogosławieństwa (Mt 19: 13-15), mocy uzdrawiającej (Dz 28: 8) itp. i podnoszenie rąk w czasie modlitwy (Wj 17: 11-12). Uważam, że Polacy są narodem bogobojnym i nikt, kto jest człowiekiem naprawdę wierzącym, świadomie nie będzie się żegnał międzynarodowym, tajemnym, demonicznym, satanistycznym gestem krzyża odwróconego, wiedząc, że jest to znak buntu przeciw Bogu Najwyższemu, znak szatana.

Cel akcji:

- podstawowy: przekazać informację o żegnaniu się gestem krzyża odwróconego, co będzie skutkowało tym, że do końca 2020 roku nikt w Polsce nie będzie się żegnał gestem krzyża odwróconego lub hierarchia Kościoła Katolickiego w Polsce wyda sama taki zakaz,

- dodatkowy: obrona i nauczanie Ewangelii, która w Polsce jest mało znana, obnażanie nauk pseudochrześcijańskich i otwarcie dyskusji na temat: czy Kościół Powszechny jest kościołem chrześcijańskim?

Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to pomysł szalony, a nawet absurdalny. Ale widzę szansę,  aby zwykli ludzie, w tym nawet tacy, którzy nie uważają się za chrześcijan,  spowodowali zaprzestanie żegnania się gestem krzyża odwróconego lub zmusili hierarchię Kościoła Powszechnego, aby ta wydała taki zakaz. Wystarczy tylko przekazywać tą informację innym ludziom: słownie lub przekazując ulotkę ze znakiem zakazu żegnania się gestem krzyża odwróconego, lub za pomocą Internetu itp. Dlatego mam

GORĄCY APEL

Jeżeli ktoś uzyska informację o zakazie żegnania się gestem krzyża odwróconego, w ciągu tygodnia niech przekaże ją dwóm innym osobomzaznaczając, aby zrobiły dokładnie to samo, a później sprawdziły, czy zostało to wykonane. Tym sposobem, co tydzień podwoi się liczba poinformowanych ludzi. Po miesiącu  prowadzenia takiej akcji, liczba zawiadomionych ludzi będzie niewielka, ale po okresie pół roku, będzie to ponad 100 milionów osób, a to oznacza, że każdy Polak dowie się o tym, co najmniej trzykrotnie. Tak to wygląda od strony teoretycznej. Okres trwania akcji przedłużony jest do czterech lat, aby działanie to rzeczywiście było skuteczne.

Wierzę, że jeżeli ludzie będą systematycznie przekazywać tą informację dalej, komu się tylko da, minimum dwóm osobom na tydzień, to ludzie sami przestaną wykonywać gest krzyża odwróconego. Nikt nie może zmusić ich do wykonywania takiego gestu! Nikt tego nie będzie robił, wiedząc, jaką treść niesie ten znak! (Bunt przeciwko biblijnemu Bogu Najwyższemu, oddanie czci szatanowi), bo to może zamknąć drogę do zbawienia każdemu, który to robi nawet nieświadomie.

Polacy muszą odzyskać prawo do podstawowych informacji biblijnych, prawo do decydowania o swoim własnym losie, o chrześcijańskim (biblijnym) sposobie docierania do Boga, do tego prawdziwego, biblijnego Boga Najwyższego.

Ludzi wierzących, interesujących się tematami biblijnymi, zapraszam do uczestnictwa w ruchu „W Obronie Ewangelii”, gdzie będziemy nauczać Ewangelii i poruszane będą sprawy mitów i nieprawdziwych informacji dotyczących naszego życia religijnego.

Adres mailowy: http://www.wobronieewangelii.cba.pl/

Historia Polski pokazuje, że wtrącanie się Kościoła Katolickiego do polityki, tak jak to się dzieje obecnie, narzucanie Polakom katolickich wartości, nazywanych „wartościami chrześcijańskimi”, a niemających z chrześcijaństwem (z naukami Chrystusa) nic wspólnego, często kończyło się źle dla Polski, ale niekoniecznie dla Kościoła. Nie pozwólmy na to, aby nami, Polakami manipulowano, abyśmy robili to, czego tak naprawdę nikt nie chce robić! Pamiętajmy: Rz 14:12… każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu (BT), nie będzie tłumaczenia, że to ktoś mi kazał, a ja to robiłem nieświadomie. Biblia wiele razy ostrzega przed fałszywymi naukami: Mr 13:5-6 Wówczas Jezus zaczął im mówić: Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem. I wielu w błąd wprowadzą.(BT) Żegnanie się demonicznym gestem krzyża odwróconego jest wystawianiem Boga na próbę (Mt 4: 7) i narusza trzy pierwsze przykazania Dekalogu (Wj 20: 3-7). Słowo Boże ostrzega: Ga 6:8 Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie…(BT) Jezus przedstawia scenę związaną z sądem. Będzie grupa ludzi, którzy z radością i w poczuciu dobrze wykonanej pracy, przyjdą przed oblicze Zbawiciela, ale wtedy spotka ich zaskoczenie, bo usłyszą: Mt 7:23… Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!(BT) Może właśnie do takiej grupy ludzi należeć będą ci, którzy choć nieświadomie, ale codziennie żegnają się satanistycznym znakiem odwróconego krzyża. W dniu dzisiejszym nauki chrześcijańskie (biblijne) są dostępne dla każdego, ale ludzie nie chcą ich poznawać. Czy o ludziach żegnających się w ten sposób można powiedzieć to, co napisał apostoł Paweł do Kolosan: Kol 1:12-13 Z radością dziękujcie Ojcu… On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, (BT)

Zaprzestanie żegnania się znakiem krzyża odwróconego na pewno nie rozwiąże wszystkich problemów Polaków, jednak będzie to krok we właściwym kierunku.

Przywódcy polityczni i media nie zawsze stoją na wysokości zadań, z którymi się spotykają. Przeprowadzając skutecznie akcję informacyjną o sposobie żegnania się katolików, zwykli, prości ludzie mogą dokonać jakościowego zwrotu w życiu Polaków i zmianę sposobu ich myślenia. Zmniejszy się ilość aktów podszywania się pod nauki chrześcijańskie elit naszego kraju. Ludzie nareszcie zaczną krytycznie patrzeć na to, co nazywa się dzisiaj w mediach wartościami chrześcijańskimi, a nimi nie są.

Powyższy artykuł jest głosem w dyskusji dotyczącej pytania: czy Kościół Katolicki jest kościołem chrześcijańskim? Trudno sobie wyobrazić coś bardziej antychrześcijańskiego, niż osobiste żegnanie się satanistycznym gestem krzyża odwróconego w czasie modlitwy i uroczystości religijnych. Niech ktoś spróbuje wymyślić coś bardziej podstępnego.

Krzyż odwrócony

Zaskakujące użycie krzyża odwróconego

Wykaz skrótów:

KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego
BT – Biblia Tysiąclecia,                                                                                                      Wj: Księga Wyjścia, Druga Księga Mojżesza                                                                Mt: Ewangelia według Mateusza,
Dz: Dzieje Apostolskie,
Rz: List Apostoła Pawła Do Rzymian,
Ga: List Apostoła Pawła Do Galacjan.
1 Jn: Pierwszy List Apostoła Jana,
Ap: Objawienie Apostoła Jana (Apokalipsa)

Last Updated on Friday, 08 December 2017 10:38
 
Copyright © 2022 Ezechiel. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
 

Osób Online

We have 7 guests online