Home Teologia Soli Deo Gloria-tylko Bogu chwała
Soli Deo Gloria-tylko Bogu chwała PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 30 May 2011 16:48

Soli Deo Gloria - tylko Bogu chwała

Zajmuję się tematami kontrowersyjnymi, związanymi z Biblią, często uważanymi za tak oczywiste, że szkoda marnować czas, aby się nimi zajmować. Tymczasem konsekwencje takiej postawy mogą być tragiczne. Dla wierzących chrześcijan, mogą oznaczać utratę zbawienia, podstawowego celu (Rz 6:5), do którego powinien dążyć każdy uczeń Chrystusa, czyli chrześcijan (Dz 11:26). Już w czasach apostolskich, w nauczaniu chrześcijańskim można było zaobserwować wpływ hellenizmu na interpretację Słowa Bożego, trwającą do dnia dzisiejszego, która czasami wręcz ośmiesza Boga, Chrystusa i Słowo Boże: Kol 2:4 Mówię o tym, by was nikt nie zwodził pozornym dowodzeniem.(BT) Jak widać, już Paweł pisał o tym. Również ten temat podnosili prorocy Starego Przymierza: Iz 56:1 Tak mówi Jahwe: "Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości…(BT II) Prawo i sprawiedliwość to atrybuty samego Boga (Ps 89:15). Byli wyznaczeni „stróże”, którzy mają pilnować tego prawa i sprawiedliwości, ale tego nie robią: Iz 56:10-11 Stróże jego — są wszyscy ślepi, niczego nie widzą. Oni wszyscy to nieme psy, niezdolne do szczekania; marzą sennie, wylegują się, lubią drzemać. Lecz te psy są żarłoczne, nienasycone! A są to pasterze niezdolni do zrozumienia. Wszyscy oni zwrócili się na własne drogi, każdy bez wyjątku szuka swego zysku. (BT II)

Jak widać nie są to nowe tematy i zawsze były związane z nauczaniem biblijnych tematów. Poniżej, chcę się zając tematem Pierwszego Przykazania Dekalogu, mówiącym o tym, że tylko Bóg Jahwe jest Bogiem. Jest to temat, z którym mają poważne problemy prawie wszyscy ludzie, uważający się za chrześcijan, a na który zwrócił uwagę Marcin Luter w haśle: Soli Deo Gloria.

Minęło pół tysiąca lat od wystąpienia Marcina Lutra, a w Polsce mało kto wie, co tak naprawdę Luter zrobił dla chrześcijaństwa. Główne jego zasługi, to ustanowienie pięciu podstawowych zasad protestantyzmu. Zostały one zapisane w języku łacińskim w formie haseł: Sola scriptura (tylko pismo), Sola gratia (tylko łaska), Solus Christus (tylko Chrystus), Sola fide (tylko wiarą), Soli Deo gloria (tylko Bogu chwała).

Chciałbym się zająć tym ostatnim tematem: Soli Deo gloria (tylko Bogu chwała). Są różne rodzaje chwały. Jezus mówi: Jn 5:44 Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?(BT) Jest ludzka chwała, pożądana przez ludzi, o którą zabiegają wielcy tego świata. Jest również ludzka chwała, która pochodzi od Boga. Tą chwałę mają ludzie, którzy stali się dziećmi Bożymi: Rz 8:14 Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.(BT) Gdy będziemy podążać drogą, którą pokazał nam Chrystus (Mt 7:14), drogą trudną, niosąc swój krzyż (Mr 8:34), to staniemy się uczestnikami chwały, którą obiecał Bóg: Rzym. 8:18-21 … utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić…  Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, Że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych.(BW) Rz 8:29-30 Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą.(BT) Tą chwałę posiada również szczególny człowiek (1Tm 2:5), Syn Boży Jezus Chrystus. Jednak chwała Jezusa Chrystusa jest trochę inna: Filip. 2:9-11 Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.(BW) Wielu chrześcijan uważa, że tekst ten nakazuje oddawanie boskiej czci i chwały, Jezusowi Chrystusowi. Ale pamiętajmy o tym, że imię Jezus znaczy: „Jahwe zbawia”, a „chwałę”  którą okazujemy Chrystusowi, powinna być „ku chwale Boga Ojca”. Nie ma ani jednego tekstu biblijnego, który nazywa Jezusa Bogiem. Ludzie pozmieniali zapis Słowa Bożego, aby uzyskać taki tekst. O niektórych takich przypadkach, będę pisał poniżej. Jeżeli będziemy oddawać boską cześć i chwałę Jezusowi Chrystusowi, to możemy utracić zbawienie, bo przykazanie Dekalogu mówi: Wj 20:2  Ja jestem Jahwe, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (BT II) 2 Moj. 20:3 Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.(BW) Jeżeli ktoś złamie jedno przykazanie Dekalogu, to tak jakby przekroczył wszystkie przykazania: Jk 2:10 Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.(BT) Dlatego taki człowiek, mimo szczerego serca, może stracić zbawienie. Pamiętajmy również o tym, że „kult świętych” jest pogańskim kultem bogów mniejszych. Każdy „święty” ma wszystkie cechy pogańskich bóstw i tak jak oni, specjalizuje się w różnych dziedzinach. Potrafi „załatwić” przeróżne łaski u samego Boga. Również „Trójca Święta” w chrześcijaństwie nie istnieje. Jest to typowa pogańska nauka, wprowadzona do chrześcijaństwa przez biskupów egipskich, za pośrednictwem cesarza Konstantyna Wielkiego, na Soborze Nicejskim w 325 roku. Oczywiście jest Bóg Jahwe, jest Syn Boży Jezus Chrystus, jest Duch Święty, ale nie ma „Trójcy Świętej”! W Biblii ten termin nie pojawia się ani raz. W Apokalipsie Jana, pojawia się wizja nieba, w które te „Trzy Osoby Trójcy Świętej”, pojawiają się zdecydowanie osobno (Ap 1:4-5)

Dlatego jest Boża chwała i cześć, która należy się wyłącznie biblijnemu Bogu Jahwe: 1 Tm 1:17 A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu - cześć i chwała na wieki wieków! Amen.(BT) Chwałę tą można przekazywać przez Jezusa Chrystusa, który jest naszym jedynym pośrednikiem: 1 Tm 2:5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus (BT). O tej właśnie chwale będę mówił. A oto główne powody, dla których chwała ta należy się wyłącznie Bogu Jahwe.

1.Bóg Jahwe jest Stwórcą wszystkiego.

Bóg Jahwe, z nicości, stworzył wszystko: Rz 1:19-21 To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu …(BT)  Współczesne chrześcijaństwo nie oddaje boskiej chwały i czci Bogu Jahwe! Jednak każdy myślący człowiek musi sobie zadać pytanie: skąd się to wszystko wzięło to, co nas otacza? Poganie najczęściej mówili, że niczego nie trzeba było stwarzać, bo to zawsze istniało. Dokładnie takie same poglądy głosiła nauka do czasów Einsteina. Dopiero wtedy, równania Einsteina sprowadziły brutalnie świat nauki na właściwe tory. Okazało się, że Wszechświat miał swój początek. Przez kilkadziesiąt lat, nauka broniła się przed tym. Powstawały przeróżne teorie, które starały się ominąć ten „początek”, od którego zaczyna się również Biblia (Rdz 1:1). Wszystkie po kolei padały. Dopiero, kilkadziesiąt lat później,  odkrycie , tak zwanego, promieniowania tła w 1965 roku, zmusiły cały świat nauki do przyjęcia tego, że świat ma swój „początek”. Ale to nie wszystko. Okazało się, że czas t=0 dla Wszechświata, czyli biblijny „początek” (Rdz 1:1), tworzy naukową osobliwość, w czasie której istniały zupełnie inne prawa, które są niepoznawalne dla świata nauki i nigdy nie będą poznane. Tymczasem, tysiące lat temu, w Pismach Świętych, można już było o tym przeczytać:

- Rdz 1:1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.(BT) „Niebo i ziemia” tworzy to, co współcześnie określa się słowem „Wszechświat”.

- Iz 40:28 Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał ? Jahwe to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona. (BT II). Ta „mądrość” Boża, która stworzyła wszystko z niczego, dla człowieka „jest niezgłębiona”. Nie ma w tym żadnego przypadku, że nauka jest tu bezsilna,

- Rdz 1:11-26 rzekł: Niechaj ziemia wyda rośliny zielone... według swego gatunku…  Potem Bóg rzekł: Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią… Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju… A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka …(BT) Powstanie życia na ziemi jest taką samą zagadką, dla nauki, jak t=0. Wprawdzie istnieje Teoria Darwina, ale posiada ona liczne białe plamy, których nikt nie potrafi wypełnić. Dlatego nie jest ona „teorią” tak, jak się ją nazywa, ale co najwyżej jest hipotezą, w której doświadczenie, będące fundamentem współczesnej nauki, wcale jej nie potwierdza.

Oczywiście, nauka nigdy nie przyjmie tego, że Wszechświat i życie na ziemi, zostały stworzone z niczego, za pomocą słowa Bożego: Hbr 11:3 słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. (BT)

Jednak na świecie działają z wielką mocą, siły antychrześcijańskie, które głoszą, że to nie Bóg Jahwe jest Stwórcą wszystkiego, ale Jezus Chrystus. Moc tych sił jest tak duża, że skutecznie udało im się zmienić przykazanie Dekalogu, jedynego tekstu w Biblii, napisanego „palcem Bożym”,  „na tablicach kamiennych (Wj 31:18), które jest tak zapisane: Wj 20:8-11 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci twego Boga, Jahwe. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. Bo w sześciu dniach uczynił Jahwe niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Jahwe dzień szabatu i uznał go za święty. (BT II) Ten „święty i błogosławiony dzień” został usunięty z Dekalogu, a sabat, czy szabat, co jest jedno i to samo, stał się symbolem sił zła, kiedy to diabły i czarownice spotykają się na Łysej Górze. Święcenie sabatu, czyli zachowywanie tego przykazania Dekalogu, jest podstawową, biblijną formą oddawania chwały Bogu Jahwe, Stwórcy wszystkiego.

Sabat został zastąpiony święceniem niedzieli, pogańskiego dnia słońca. Wprawdzie Jezus zmartwychwstał w niedzielę, ale Biblia ani raz nie mówi tego wprost, że stało się to w niedzielę, czyli w pierwszy dzień tygodnia. Można się tylko tego domyślić na podstawie innych wersetów. Ale to nie wszystko. Okazało się, że w ramach synkretyzmu religijnego, zjawiska polegającego na przejmowaniu przez pogan innych religii, zmieniając tylko nazwy bogów i przystosowując wszystko do swoich potrzeb. W ten sposób pogański bóg słońca Mitra, został nazwany Jezusem Chrystusem, a wprowadzenie święcenia niedzieli, dnia słońca, nie jest przypadkowe. Także została przejęta cała pogańska liturgia, z modlitwami, pieśniami, strojami, budowlami, pogańskimi świętami i misteriami, na przykład Boże Narodzenie, w dniu zimowego przesilenia słonecznego. Aby to sobie ułatwić, usunięto prawie z całej Biblii, imię Boże Jahwe i zastąpiono je słowem „Pan”. Tym sposobem pogańskiego boga słońca uczyniono bogiem najwyższym i nazwano go Jezusem, a jego boską moc udowadnia się tekstami biblijnymi, a z tak zwanych świętych, uczyniono pogańskich bogów mniejszych. Zaczęto wprowadzać Jezusa tam, gdzie Go nigdy nie było. Na przykład uczyniono z Jezusa Logosa, czyli Słowo, pogańskie bóstwo mądrości, w Prologu Ewangelii Jana. Tym prostym zabiegiem uczyniono z Jezusa Boga, bo otrzymano jedyny tekst w Biblii, który nazywa Go wprost Bogiem: Jn 1:1…Bogiem było Słowo.(BT) oraz Stwórcę wszystkiego: Jn 1:3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.(BT) W tekście oryginalnym wyraz „słowo” i zaimek osobowy, są napisane małą literą (Grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1994). Zaczęto wprowadzać „poprawki” do tekstu biblijnego, mówiącego o Jezusie: Jn 1:18 Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.(BT) Ten sam tekst w Biblii Gdańskiej brzmi: Jan. 1:18 Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział.(BG) Nikt nie widzi tego, że tekst ten w Biblii Tysiąclecia, pozbawiony jest sensu, a Jezus nie może być Bogiem, bo „Boga nikt nigdy nie widział”, a Jezusa widziało wiele osób.

Są też „chrześcijanie”, którzy nauczają, że Dekalogu wcale nie trzeba przestrzegać. Trzeba przestrzegać tylko te przykazania, które potwierdził Chrystus. Gdy się z nimi zacznie rozmawiać, to okazuje się, że przykazania jednak trzeba zachowywać, ale nie wszystkie. Nie trzeba zachowywać tylko przykazania o sabacie. Ludzie nic sobie z tego nie robią, że Jezus nauczał: Mar. 2:27 …Sabat jest ustanowiony dla człowieka...(BW). Również Jezus nauczał, że warunkiem wstępnym tego, żeby „otrzymać życie wieczne” jest: Mt 19:17

A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania.(BT) W przykazaniach nic nie wolno zmieniać. Na to zwracał uwagę Jezus: Łk 16:17 Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z Prawa.(BT) Ludzie czytają Biblię, ale takich rzeczy nie widzą.

Nie jest to coś nowego. Tak było również w czasach Starego Testamentu, w czasach Jezusa i obecnie. Jezus powołuje się na proroka starotestamentowego, mówiąc: Mt 13:14-15 Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.(BT) Taka powszechna postawa ludzi, uważających się za chrześcijan, powoduje, że ludzie oddają boską cześć bóstwom pogańskim, Mitrze, którego nazywają Jezusem Chrystusem, Artemidzie Efeskiej, którą nazywają Marią, itd. Wcale im nie przeszkadza to, że w ogóle nie czczą biblijnego Boga Jahwe, nie oddają mu boskiej chwały i czci. Mamy tu do czynienia z pełną pozoracją.

Są wyjątki. Wielcy kompozytorzy, którzy byli protestantami, pisząc swoje utwory religijne, oznaczali je skrótem S.D.G., który oznacza Soli Deo Gloria, czyli Tylko Bogu Chwała. Inni próbują upodobnić się do nich. Organizuje się festiwale pod nazwą „Soli Deo”, jest Akademickie Stowarzyszenie Katolickie „Soli Deo”, wydawnictwa, chóry, szkoły, itp., pod nazwą „Soli Deo”. Ale nikt nie oddaje boskiej chwały Bogu Jahwe. Buduje się świątynie „chrześcijańskie” poświęcone przeróżnym świętym, ale nie ma żadnej świątyni Boga Jahwe, tak jak to było w czasach Starego Przymierza: Ps 118:26 Błogosławiony, który przybywa w imię Jahwe; błogosławimy wam z domu Jahwe. (BT II)

Kiedyś ukazała się figurka z trzema małpkami. Jedna miała zasłonięte rękami oczy, druga uszy, a trzecia buzię. Tak właśnie zachowuje się współczesne chrześcijaństwo: nic nie widzi, nic nie słyszy, nie chce o tym mówić!

2.Bóg Jahwe dał człowiekowi Prawo.

Bóg Jahwe stworzył człowieka, powiedział mu, co jest dobre, a co złe, ale człowiek zbuntował się, czego symbolem jest spożycie „zakazanego owocu” (Rdz 3:6). Została zerwana więź między Bogiem, a człowiekiem. Jednak Bóg nie zostawił człowieka. Złożył mu obietnicę, nazywaną Protoewangelią, a zapowiadającą Dzieło Zbawienia. Do węża, będącego biblijnym symbolem sił zła, powiedział: Rdz 3:15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.(BT) Niewiasta symbolizuje Kościół, lud Boży, a jej potomstwo, to Jezus Chrystus, który dokona Dzieła Zbawienia: Dz 13:23 Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa.(BT) Jezus zwyciężył, ale zapłacił za to swoją śmiercią („ty zmiażdżysz mu piętę”). O Jezusie czytamy: Hbr 2:14 …aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła,(BT)

3.Bóg Jahwe zbawił człowieka, jest Zbawcą.

Jezus jest wykonawcą planu Bożego, zleconego Mu przez Boga Jahwe. W dniu swojej śmierci, modli się do Ojca: Jn 17:4 Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania.(BT) Widzimy, że Jezus na ziemi „otoczył chwałą” Boga Jahwe, swojego Ojca duchowego, realizował zasadę: S.D.G., czyli Tylko Bogu Chwała. Jednak chcę zwrócić uwagę na słowa Chrystusa, które świadczą o tym, że to Bóg polecił Mu wykonanie tego zadania: „wypełniłem dzieło, które dałeś do wykonania”. To Bóg Ojciec z miłości do człowieka, poświęcił swojego Syna, aby każdy mógł być zbawiony: Jn 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.(BT) Dlatego Biblia mówi o dwóch Zbawicielach. Jednym jest Bóg Jahwe, który jest autorem planu zbawienia: Ps 24:5 Taki otrzyma błogosławieństwo od Jahwe i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego. (BT II) Również w księgach Nowego Przymierza mamy taką informację: Judy 1:25 Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.(BW) 1 Tm 1:17 A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu - cześć i chwała na wieki wieków! Amen.(BT) Tylko Bogu Jahwe należy oddawać boską „cześć i chwałę”. A Jezus jest naszym arcykapłanem (Hbr 4:15), według wzoru Melchizedeka (Hbr 5:10). Jednym z podstawowych zadań arcykapłana było pośrednictwo między człowiekiem i Bogiem (1Tm 2:5). Jezus powinien być „pośrednikiem” i przekazywać boską cześć i chwałę, którą składamy Bogu Jahwe w modlitwach.

Jezus jest wykonawcą Bożego Planu zbawienia, zapowiedzianym już na „początku”, dlatego Biblia nazywa Go również Zbawicielem: Dz 5:31 Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów.(BT) Aby wykonać ten plan, Jezus musiał „się zaprzeć samego siebie i ponieść swój krzyż”: Mr 8:34 …Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!(BT) Dlatego Jezusowi też należy się chwała, za to, co uczynił. W dniu swojej śmierci, modlił się: Jn 17:5 A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.(BT) Ta chwała dla Chrystusa była przewidziana, przed rozpoczęciem Dzieła Stworzenia, „zanim świat powstał”. Dlatego Jezus, w dniu swojej śmierci,  nawiązuje do tej „chwały”.

Jednak Biblia nigdzie nie pisze, że ta chwała ma być boską chwałą. Jest ona tylko „odblaskiem chwały” Ojca: Hbr 1:3 Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.(BT) Jest to inna chwała, podobna do tej chwały, którą otrzyma każdy zbawiony człowiek: 1 Ptr 5:4-10 Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały… A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje.(BT) Każdy, kto zostanie zbawiony, też będzie „zwycięzcą” i też zasiądzie na tronie, tak jak Chrystus: Ap 3:21 Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.(BT) Prawie każdy list zawiera konieczność oddawania chwały Bogu Jahwe i mówi o pośrednictwie Jezusa: Rz 16:27 Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.(BT) Jednak współcześni chrześcijanie tego nie robią. Również modlą się: „święć się imię Twoje” (Mt 6:9), nigdy go nie wymawiając, często nie znając go wcale. Czysta pozoracja. Sytuacja całkowicie się zmienia, gdy chodzi o oddawanie chwały pogańskim bóstwom, ukrywającym się pod biblijnymi imionami: Jezusa, Marii, Piotra i Pawła, Józefa itd.

Dzisiaj, zasada ustanowiona przez Lutra: Soli Deo Gracja, czyli Tylko Bogu Chwała, staje się niezwykle aktualna. Ludzie poświęcają czasami całe swoje życie, aby służyć bogu, ale nie mają świadomości, że ten bóg może być pogańskim bogiem, występującym pod biblijnym imieniem. Ludzie nie znają zasad hermeneutyki biblijnej, mówiącej o tym, jak należy interpretować Biblię. Współcześni chrześcijanie interpretuję Słowo Boże tak, jak to kiedyś robili Grecy ze swoją literaturą religijną, z mitami. Każdy może je interpretować po swojemu i nie obowiązują tu żadne zasady. Wynikiem takiej postawy jest to, że istnieje tysiące różnych ugrupowań chrześcijańskich, każdy twierdzi, że opiera swą wiarę tylko na Biblii. Wraz z przyjęciem hellenistycznego podejścia do Biblii, skończyła się jedność w Kościele. Tymczasem: Ef 4:4-6 Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.(BT) Tylko powrót do nieskażonych wartości biblijnych może przywrócić jedność chrześcijaństwa, która istniała w czasach apostolskich. A podstawą tej jedności jest nauka, że istnieje tylko jeden Bóg, bóg Jahwe. Soli Deo Gloria!

Wykaz skrótów:

BT – Katolicka Biblia Tysiąclecia

BT II – Katolicka Biblia Tysiąclecia, wydanie drugie

BW- Biblia Warszawska

BG- Biblia Gdańska

Rdz (1Moj) – Księga Rodzaju lub Pierwsza Księga Mojżeszowa
Wj (2Moj) – Księga Wyjścia lub Druga Księga Mojżeszowa
Ps - Księga Psalmów
Iz - Księga Izajasza
Mt - Ewangelia wg Mateusza
Mr - Ewangelia wg Marka
Łk - Ewangelia wg Łukasza
Jn - Ewangelia wg Jana
Dz - Dzieje Apostolskie
Rz - List do Rzymian
1 Kor - Pierwszy List do Koryntian
2 Kor – Drugi List do Koryntian
Ga - List do Galacjan
Ef - List do Efezjan
Flp - List do Filipian
Kol - List do Kolosan
1 Tm - Pierwszy List do Tymoteusza
2 Tm - Drugi List do Tymoteusza
Hbr - List do Hebrajczyków lub List do Żydów
Jk - List Jakuba
1 Ptr - Pierwszy List Piotra
2 Ptr - Drugi List Piotra
Jud - List Judy
Ap - Objawienie św. Jana (Apokalipsa)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – kolor cytatów biblijnych

Bibliografia załącznikowa:

 

Grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1994

Last Updated on Saturday, 20 June 2020 20:51
 
Copyright © 2022 Ezechiel. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
 

Osób Online

We have 8 guests online