Home Omówienie Ewangelii Mateusza Ewangelia Mateusza, skrót komentarza Ewangelia Mateusza, Pierwszy Rozdział, skrót komentarza
Ewangelia Mateusza, Pierwszy Rozdział, skrót komentarza PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 30 May 2011 16:53

 

Wstęp

Kto to jest chrześcijanin?

Żyjemy w państwie chrześcijańskim i prawie wszyscy czujemy się chrześcijanami. Ale na wszelki wypadek wyjaśnijmy sobie, co znaczy słowo chrześcijanin. W SJP brak takiego hasła. Ale jest hasło chrześcijaństwo: 1. religia opierająca się na naukach Jezusa Chrystusa; chrystianizm; 2. wspólnota chrześcijańska; ekumenia.

Z definicji „chrześcijaństwa”, można wyprowadzić hasło chrześcijanin: to uczeń Jezusa Chrystusa, który stosuje się do Jego nauki na co dzień. Taką definicję potwierdza sama Biblia: Dz 11:26… W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.(BT) Obie te definicje nic nie mówią o obrządku chrztu, a więc ktoś, kto ochrzcił się jako niemowlę, nie może być chrześcijaninem, bo nie zna ani Chrystusa, ani Jego nauk.

Słowo chrześcijanin bezpośrednio wywodzi się od słowa chrzest. Uczeń Chrystusa powinien nazywać się chrystusowiec, a wtedy nie byłoby żadnych nieporozumień. To jednocześnie zbiega się z nauką na lekcji religii, o konieczności chrztu niemowląt. Czy to jest to, o czym mówi Psalm 2?

Skąd wzięło się określenie parafianin?

W czasach, gdy ten termin został wprowadzony do chrześcijaństwa, oznaczał on człowieka ograniczonego, niezdolnego do samodzielnego myślenia, zacofanego. Było to słowo obraźliwe. Dawniej było powszechnie używane, obecnie coraz rzadziej.

Czy Stary Testament obowiązuje chrześcijanina?

Istnieje pogląd, że nie obowiązuje. Jednak zawiera Prawo i jest zapowiedzią tego, co ma się wydarzyć, a co jest opisane później w Nowym Testamencie. Ewangelia Mateusza jest łącznikiem, który scala obie te księgi. I już w Mt 1 znajdujemy taką formułę, która pojawia się w wielu miejscach: Mt 1:22 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka (BT). Nie da się zrozumieć nauk Nowego Testamentu bez znajomości Starego Testamentu.

Mateusz 1 rozdział, skrót komentarza.

Kim był Mateusz?

Odpowiedzią na to pytanie jest fragment Ewangelii: Mt 9:9 Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim.(BT) Celnicy byli najbardziej znienawidzoną grupą społeczną w Judzie. Ściągali podatki dla okupanta, którym był Rzym i robili to w sposób bezwzględny, tak, aby się przy tym jeszcze wzbogacić. Nie było odwołania od tego, co robili. Wykorzystując swoją pozycję, łupili Żydów. Kontakty Jezusa z celnikami, między innymi powodowały, że mówiono pogardliwie o chrześcijaństwie. Jest to religia złodziei i prostytutek. Bycie chrześcijaninem w tamtych czasach było rzeczą wstydliwą: Jn 12:42… spośród przywódców wielu w Niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi.(BT)

Mt 1:1 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.(BT)

Jest to rodowód Jezusa Chrystusa, wg ciała. Dla Żydów liczył się tylko taki rodowód. Mateusz chce pokazać, że Jezus był potomkiem Abrahama i największego króla izraelskiego Dawida. Za czasów króla Dawida, Izrael był lokalną potęgą, a zarazem stanowił jedność. W ten sposób tekst podkreśla królewskie pochodzenie Jezusa.  Jest to wypełnienie się proroctwa Biblijnego: Rdz 49:10 Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!(BT) Berło to symbol władzy królewskiej, a laska pasterska, władzy w owczarni. Owce są biblijnym symbolem chrześcijan, czyli uczniów Jezusa. Pamiętajmy jednak, że jest to władza duchowa: Jn 18:36. Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd.(BT) Jezus wg ciała był Synem Człowieczym, wg ducha Synem Bożym. Miał królewskie pochodzenie wg ciała i wg ducha. Wg ducha, bo tak psalmista pisze: Ps 47:9 Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie.(BT) Wg ciała, pochodził też o Abrahama.

Mt 1:2 Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;(BT)

Rozpoczyna się szczegółowy rodowód Jezusa. Abraham znany jest z tego, że był ojcem wiary, a to znaczy, że uwierzył Bogu. Kilka razy został wystawiony na ciężką próbę.

Eksodus Abrahama

Zaczęło się od tego, że Bóg kazał mu wyjść ze swojego rodzinnego miasta Ur w Babilonie i udać się do nieznanej krainy, którą wskazał mu Bóg. Usłuchał Boga. Zostawił wygodne i bezpieczne życie w mieście, poszedł w nieznane. To, co zrobił Abraham, było zapowiedzią tego, co później miał zrobić Izrael. Też musiał dokonać eksodusu, czyli wyjścia z niewoli Egipskiej. Eksodus jest również ważny dla chrześcian. Chrześcijanie też muszą wyjść z niewoli, ale z niewoli grzechu. Jn 8:34 Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu(BT) i z niewoli religii fałszywej, przedstawionej w symbolu wszetecznej kobiety, która ma na czole napis: Babilon Wielki: Ap 18:4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli:(BT) Starotestamentowa niewola egipska była niewolą fizyczną, nowotestamentowa niewola grzechu i religii fałszywej jest niewolą duchową.

Ofiarowanie Izaaka

Przez długi czas Abraham nie miał dzieci. Bóg złożył mu obietnicę, że będzie miał syna, a jego potomstwo będzie liczne, jak gwiazdy na niebie. Ponieważ nie miał dzieci przez długi czas, jego żona dała mu nałożnicę, która urodziła mu syna Ismaela. Na starość, jego żona Sara, urodziła syna Izaaka. Ismael z nałożnicą zostali wypędzeni. Abraham cieszył się swoim synem, jednak Bóg kazał mu go złożyć w ofierze. Abraham tak wierzył Bogu, że chciał to zrobić. W ostatniej chwili został powstrzymany. W ten sposób potwierdził swoja wiarę.

Przymierze z Bogiem

Bóg zawarł z Abrahamem przymierze. Będzie Bogiem jego i jego potomstwa, a oni będą ludem Boga. Dostaną na własność Ziemie Obiecaną. Znakiem przymierza została obrzezka. Przymierze to ma ścisły związek z przymierzem Nowego Testamentu: Ga 3:29 Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą – dziedzicami (BT). Tu trzeba zrobić pewną uwagę. Starotestamentowa obietnica dziedziczenia materialnej Ziemi Obiecanej, Kanaanu, zamienia się na nowotestamentową obietnicę, duchowej Ziemi Obiecanej, to jest Królestwa Bożego. Przymierze było symbolizowane również przez Arkę Przymierza, znajdującą się w Świątyni, co symbolizuje Mesjasza i Kościół Boży. W Arce znajdowały się: Hbr 9:4… Arkę Przymierza, pokrytą zewsząd złotem. Znajdowało się w niej naczynie złote z manną, laska Aarona, która zakwitła, i tablice Przymierza (BT). Manna symbolizuje Chrystusa, który jest nowotestamentowym chlebem z nieba: Jn 6:55-58 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem… To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (BT), laska arcykapłana Arona, symbolizuje arcykapłana Nowego Przymierza, Chrystusa: Hbr 4:14-15 Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego...(BT), tablice Przymierza to Dekalog, jako symbol niezmiennego Prawa moralnego, które jest integralną częścią zarówno Starego jak i Nowego Przymierza. Znakiem Nowego Przymierza jest niewidzialny znak duchowej obrzezki serca: Rz 2:29… a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery (BT).

Drugi syn Abrahama i 3 monoteistyczne religie

Ismael, drugi syn Abrahama, urodził się z niewolnicy Hagar. Wg Koranu, od niego wywodzą się narody arabskie, które też są uczestnikami Starego Przymierza, obrzezują się na ciele i wierzą w tego samego Boga, którego nazywają Allachem. W ten sposób od Abrahama wywodzą się 3 największe religie świata: judaizm, chrześcijaństwo i islam.

Dalsze pokolenia Izraelitów

Synowi Abrahama, Izaakowi urodzili się bliźniacy: Jakub i Ezaw. Jakub stał się założycielem rodu Izraelitów. Miał 12-stu synów, z których wywodzi się 12 plemion izraelskich. Jednym z 12-stu synów Jakuba był Juda, z którego wywodzą się Judejczycy, w Polsce nazywani Żydami, z niemieckiego Jude. Izaak tak błogosławił Jakubowi: Rdz 27:29… Każdy, kto będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty. Każdy, kto będzie cię błogosławił, niech będzie błogosławiony!(BT) Polacy często nie chcą słyszeć o tym błogosławieństwie!

Mt 1:3 Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama;(BT)

Prawo lewiratu

W przeciwieństwie do innych biblijnych rodowodów, tu pojawiają się  kobiety. Kim była Tamar? Warto się przy niej zatrzymać. W starożytności kobiety praktycznie nie miały żadnych  praw. Jednak Prawo Mojżeszowe chroniło kobietę, mężatkę, przez prawo lewiratu: Pwt 25:5 Jeśli bracia będą mieszkać wspólnie i jeden z nich umrze, a nie będzie miał syna… szwagier jej zbliży się do niej, weźmie ją sobie za żonę, dopełniając obowiązku lewiratu.(BT) Właśnie w takiej sytuacji znalazła się Tamar. Zmarł jej mąż, a Juda, ojciec jego, zgodnie z prawem lewiratu, dał jej drugiego syna Onana, ale on tak współżył z Tamar, żeby ta nie zaciążyła. Od imienia Onan powstało słowo onanizm. Niedługo potem Onan też zmarł. Juda miał 3-go syna, ale nie chciał, aby został on mężem  Tamar.  Tamar wzięła sprawy w swoje ręce. Przebrała się za prostytutkę, stanęła tam gdzie przechodził jej teść i uwiodła go, nie pokazując swojej twarzy. Ponieważ on nie miał przy sobie pieniędzy, dał jej swój sygnet z pieczęcią i inne przedmioty, które miał dostać z powrotem, po uiszczeniu zapłaty. Ale Juda nie spotkał jej już. Tymczasem Tamar zaszła w ciążę. W Izraelu kobieta nie mająca męża, która spodziewa się dziecka, była kamieniowana. Tak chciał to załatwić Juda. Wtedy Tamar pokazała sędziom przedmioty należące do ojca dziecka. Juda przyznał się, że należą do niego. Tym sposobem Tamar została w rodzinie i stała się matką całego plemienia żydowskiego.

Grzech wyznany, grzech odpuszczony

Opowiedziałem tą historię po to, aby pokazać pewną biblijną zasadę. Zauważmy, ze historia ta nie przynosi chwały ani Tamar, ani Judzie, ani również wszystkim Żydom. Ale na tym przykładzie chcę pokazać działanie pewnej podstawowej zasady biblijnej: grzech wyznany, to grzech odpuszczony. Grzech przemilczany, zostaje zatrzymany:1 Jn 1:9 Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.(BT) Tymczasem wielu chrześcijan przyjęto  inną zasadę: wypierać się wszystkiego, za wszelką cenę. W takim grzechu współudział mają ci, którzy wiedzą o tym i nic z tym nie robią.

Mt 1:4-5 Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego,(BT)

Rachab

Pojawia się następna kobieta Rachab. Była pogańską prostytutką, mieszkanką Jerycha, która kryła szpiegów Izraelskich, przed władzami swojego miasta, co skończyło się upadkiem Jerycha. Rachab z rodziną dzięki tej zdradzie uratowała się. Znowu mamy tu pokazanie spraw, które Izraelowi chluby nie przynoszą, jednak są podawane do publicznej wiadomości.

Rut

Pojawia się również Rut, Moabitka. Moabici byli potomkami Lota, siostrzeńca Abrahama i jednocześnie wrogami Izraelitów, którym nie wolno było żenić się z Moabitkami, a jednak do tego doszło.

Mt 1:6 a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza.(BT)

Król Dawid i Betszeba

Pojawia się największy król izraelski Dawid. Za jego panowania Izrael był lokalną potęgą. Jego syn Salomon, zbudował Bogu świątynię i stał się symbolem mądrości, a jednak dopuścił się bałwochwalstwa. Za to Bóg zapowiedział, że królestwo jego zostanie podzielone. Następną kobietą jest Betszeba, matka Salomona, której imię nie zostało wymienione, która też nie była wzorem do naśladowania.

Mt 1:7. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy;(BT)

Roboam

Roboam, syn Salomona, doprowadził do rozpadu państwa. Sam został królem Królestwa Południowego, ze stolicą w Jerozolimie. Królestwo Północne, Izrael, tworzyło 10 pokoleń.

Mt 1:8-9 Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza;(BT)

Reforma Ezechiasza

Za panowania tych króli, Izraelici odeszli od Boga. Gdy panował Ezechiasz, głównie z powodu bałwochwalstwa, upadło Królestwo Północne, czyli Izrael, podbite przez Asyryjczyków i już nigdy się nie odrodziło. Dlatego król Judy, Ezechiasz przeprowadził reformę religijną i obronił Jerozolimę przed Asyrią.

Mt 1:10 Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;(BT)

Bałwochwalstwo Manassesa

Syn Ezechiasza, Manasses powrócił do bałwochwalstwa, odrzucił reformę swego ojca. A za czasów króla Jozjasza, znaleziono w świątyni księgę Prawa, była ona odczytana całemu ludowi i odnowiono przymierze z Bogiem

Mt 1:11 Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.(BT)

Początek niewoli Babilońskiej

za czasów Jechoniasza nastąpiło pierwsze przesiedlenie Judejczyków do Babilonu, rozpoczynała się niewola babilońska. Upadek Izraela niczego nie nauczył Judejczyków, popełniali te same błędy, co Izrael.

Mt1:12 Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela;(BT)

Odbudowa świątyni

Zorobabel, wraz z Judejczykami, wyszedł z niewoli babilońskiej i nadzorował odbudowę świątyni. Stąd druga świątynia była nazywana świątynią Zorobabela,

Mt 1:13-16 Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.(BT)

Pojawiają się postacie mało znane, a rodowód kończy się Józefem, mężem Marii.

Mt 1:17 Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.(BT)

14 pokoleń od Judy do Dawida, 14 do niewoli babilońskiej i 14 do Chrystusa. 3x14 pokoleń.

Narodziny Jezusa, małżeństwo Marii i Józefa

Mt 1:18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.(BT)

Małżeństwo Józefa i Marii

Chciałbym sprostować kolejny mit. Nas uczono w szkole, że Józef, będąc już starcem, aby uratować Marii życie, ożenił się z nią, gdy okazało się, że Maria jest ciężarna. Bo kobiety niezamężne, które spodziewały się dziecka, kamieniowano (Pwt 22: 23-24). Jednak Biblia mówi zupełnie co innego. „Zaślubiny” Józefa z Marią odbyły się przed poczęciem Jezusa. To było zaplanowane małżeństwo! Jednak, mimo tego, że byli małżeństwem, to jednak nie mieszkali razem. Dzisiaj mówi się, że małżeństwo to nie zostało skonsumowane.

Jak dokonało się poczęcie Marii „za sprawą DŚ-go”?

Powiem tylko tyle, że powszechnie uważa się, że nie miało ono charakteru seksualnego, a Maria zachowała swoje dziewictwo. Nie spotkałem nikogo, kto by inaczej interpretował ten fragment Ewangelii.

Jezus Synem Bożym

Stary Testament zapowiadał przyjście Syna Bożego: Ps 2:6-9 Przecież Ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz.(BT) Ten Syn będzie Królem „na Syjonie, na świętej górze” Boga Jahwe, która jest biblijnym symbolem Świątyni Bożej, czyli ludu Bożego: Hbr 12:22-24 Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu - Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż [krew] Abla.(BT)

Mt 1:19 Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.(BT)

Problem Józefa

Prawo Mojżeszowe było niezwykle surowe: Pwt 22:22 Jeśli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą zamężną, oboje umrą: mężczyzna śpiący z kobietą i ta kobieta. Usuniesz zło z Izraela.(BT) Józef miał podstawy do tego, aby uważać, że taka sytuacja właśnie nastąpiła. Sprawiedliwość wymagała, aby Maria została ukamieniowana. Możemy się tylko domyślać, że ją kochał i nie chciał jej skrzywdzić. Dlatego postanowił tylko oddalić ją od siebie, co i tak narazi ją na hańbę. Zamierzał to zrobić potajemnie, aby uchronić ją od procedury sądowej.

Mt 1:20 Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.(BT)

Bóg przychodzi Marii z pomocą

Bóg  posyła anioła, który wyjaśnia Józefowi we śnie, że nie jest ona cudzołożnicą, że dziecko poczęło się z Ducha Świętego i dlatego nie należy Marii  oddalać.

Kto jest ojcem Jezusa?

W tym miejscu pojawia się zasadniczy problem. Bo z jednej strony mamy rodowód Jezusa, z którego wynika, że to Józef jest Jego ojcem. Z drugiej strony dowiadujemy się, że to Bóg, przez Ducha Świętego, jest prawdziwym Ojcem.

Podany przez Mateusza rodowód został napisany dla Żydów, aby mogli rozpoznać Mesjasza, który miał być z rodu królewskiego. Widać to wyraźnie w rodowodzie Łukasza: Łk 3:23… Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego,(BT)

Dla ludzi wierzących, Ojcem jest Bóg, który według Biblii jest królem wieków: 1 Tm 1:17 A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu - cześć i chwała na wieki wieków! Amen.(BT) W ten sposób Jezus stał się królewskim synem, ale nie według ciała, ale według Ducha. Nie wg cielesnej procedury Starego Testamentu, ale w sposób duchowy.

Powstaje pytanie: jeżeli Jezus jest królem dla swoich wiernych, to skąd bierze się tyle zła na świecie? Sam Jezus wyjaśnia to: Jn 18:36… Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. (BT) Władzę tu na ziemi ma szatan: Ef 2:2 … żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu.(BT)

Jezus Królem Polski

Z tego królewskiego pochodzenia Jezusa naśmiewali się Żydzi. Dlatego na krzyżu pojawia się napis w 3 językach: „Król Żydowski”. Dla ludu Bożego Nowego Testamentu, dla chrześcijan, czyli uczni Jezusa, władcą duchowym jest Chrystus i Jemu należy się posłuszeństwo. Dlatego ze zdziwieniem przyjąłem informację, że polskie władze Kościoła, uznały Jezusa Królem Polski. Jest to świecki tytuł i sugeruje, że autorzy tej akcji, nie rozumieją Biblii. Na zorganizowanej, w związku z tym uroczystości, parę tysięcy ludzi, w imieniu wszystkich Polaków, składało przysięgę, w której między innymi znalazło się: „Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.” Tymczasem ludzi ci nie mieli najmniejszego zamiaru wypełnić tej przysięgi i to nie z własnej winy. Otóż Kościół Powszechny usunął z Dekalogu przykazanie, zabraniające wykonywania przedmiotów kultu religijnego, kłaniania się im i służenia im. W całości przykazanie to brzmi tak: Wj 20:4-6 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!  Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.(BT) Przykazanie to odnosi się do: obrazów, figur, relikwii, znaków religijnych takich jak krzyż, krucyfiks itd. Odnoszę wrażenie, że nikt, z tych, którzy składali przysięgę, nie miał najmniejszego zamiaru przestrzegać tego usuniętego przykazania Dekalogu.

Kiedyś ktoś zapytał Jezusa: co mam robić, aby „otrzymać życie wieczne”. Odpowiedział: Mt 19, 17: „zachowaj przykazania”. Z dalszej rozmowy wynika, że jest to warunek wstępny, konieczny, ale nie wystarczający. Nie da się zachowywać nauki chrześcijańskiej, odrzucając tylko jedno przykazanie Dekalogu. Potwierdza to inny tekst biblijny: Jk 2:10 Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.(BT) Tekst sugeruje, że Polacy nie mają żadnych szans na życie wieczne. Bez przywrócenia tego przykazania, tytuł nadany Jezusowi „Król Polski”, będzie kolejnym szyderczym napisem, jak napis Piłata: Król żydowski. A Chrystus skarży się: Łk 6:46 Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?(BT)

Mt 1:21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów .(BT)

Imię Jezus (w języku aramejskim Jeszua, po grecku Iesous) znaczy „Bóg jest zbawieniem". Jest to zapowiedź urodzenia Zbawiciela i wypełnienie się proroctw starotestamentowych: Jr 23:5-6 Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością.(BT)

Prawo i sprawiedliwość

Chcę zwrócić uwagę na zwrot „prawo i sprawiedliwość” w powyższym tekście. Zwrot ten opisuje sposób działania Jezusa, ale również Boga Ojca: Jer. 9:23… Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie - mówi Pan.(BW) Są to cechy charakterystyczne również dla Ducha Świętego: Ef 5:9 Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda.(BT) Czy ludzie używający tej nazwy nie posunęli się zbyt daleko?

Brak zrozumienia misji Jezusa

Judejczycy wyobrażali sobie Mesjasza zupełnie inaczej. Jako zbawcę politycznego, a nie duchowego, który wyzwoli Izraelitów przede wszystkim z okupacji Rzymu. Te przekonania były tak zakorzenione, że nawet uczniowie Jezusa, po około 3,5 latach nauki z Jezusem, gdy umarł, uważali, że Jezus ich zawiódł: Łk 24:21 A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela…(BT).  Podobnie myślały elity. Mesjasz jednak miał zostać władcą duchowym, a nie świeckim, jak to chcieli Żydzi.

Nauka Jezusa wyraźnie oddziela sprawy tego świata, takie jak władza, powodzenie, pieniądze itp., od spraw duchowych, związanych z Bogiem Najwyższym: Mt 6:24 Nikt nie może dwom panom służyć… Nie możecie służyć Bogu i Mamonie (BT). Tu dochodzimy do kolejnego mitu, że Kościół chrześcijański ma prawo zajmować się sprawami politycznymi. Jest to postawa niezgodna z nauką Jezusa,a więc z wartościami chrześcijańskimi.

Mt 1:22-23 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.(BT)

Wypełnienie się proroctw

Nastąpiło wypełnienie się proroctw starotestamentowych: Iz 7:16 Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.(BT) W greckim tłumaczeniu Starego Testamentu  występuje słowo „dziewica”, a nie panna. Emanuel, znaczy „Bóg z nami”. Słowa „Bóg z nami” są potwierdzeniem słów Przymierza Abrahamowego: „będziecie ludem moim, a ja będę waszym Bogiem”.

Mt 1:24 Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,(BT)

Gdy Józef się obudził, zrobił tak jak mu anioł powiedział, wziął swoją żonę pod swój dach. Posłuchał głosu Bożego, tak, jak jego praprzodek Abraham, uwierzył Bogu.

Mt 1:25 lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.(BT)

Jak rozumieć słowa: „nie zbliżał się do Niej”?

Wśród znanych mi teologów nie ma tu żadnych wątpliwości. Powyższy tekst należy rozumieć tak, że Józef nie współżył z Marią, tak jak to robi żona ze swym mężem. Ale ta sytuacja zmieniła się, gdy „porodziła Syna”. Jednak Kościół Powszechny odrzuca takie rozumienie. Twierdzi, że Maria ma tytuł „Zawsze Dziewica” i dostąpiła wniebowstąpienia razem ze swym dziewictwem. Jest to oczywista sprzeczność z tekstem Biblii, ale również ze zdrowym rozsądkiem. Żadna kobieta po porodzie nie może być dziewicą. Tekst biblijny o niczym takim nie pisze. To było normalne małżeństwo.

Uwagi z BT do tego tekstu

Jednak w uwagach do tego wersetu, BT porusza problem dziewictwa Marii:Sam tekst nie twierdzi, że po narodzeniu Jezusa Maryja nadal pozostała dziewicą, lecz i nie przeczy temu. Wieczyste dziewictwo Matki Zbawiciela zakłada dalszy ciąg Ewangelii (J 19,26) jak i dogmatyczna tradycja Kościoła. „Jezus”- por. Łk 1.31;  Łk 2.21.” Jeżeli z pierwszą częścią tych wyjaśnień trudno się nie zgodzić, to jeśli chodzi o pozostały tekst, to trzeba stanowczo zaprzeczyć.  Właśnie ten werset (Mt 1:25)  całkowicie wyklucza wieczne dziewictwo Marii i to dwukrotnie.  Po pierwsze, po naturalnym porodzie, a taki miał miejsce w przypadku Marii, dziewictwo jest wykluczone, byłoby to sprzeczne z podstawowymi prawami przyrody.

Po drugie taka forma zdania występuje tylko i wyłącznie wtedy, gdy w omawianej sprawie następuje radykalna zmiana. To znaczy, jeżeli do czasu porodu Józef nie znał Marii, „nie zbliżał się do Niej”, nie współżył z nią, to po porodzie sytuacja się zmieniła i „poznał ją”, „zbliżył się do Niej”, a mówiąc inaczej, Józef i Maria stali się normalnym małżeństwem. Teść takiej uwagi można wyjaśnić tylko w jeden sposób. Autor tej uwagi wyciągnął część zdania z kontekstu i zdanie, które komentuje brzmi: „wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej”. Gdy to zrobimy, to uwagi do tego tekstu stają się zrozumiałe. Jednak podstawowe zasady interpretacji Słowa Bożego zabraniają robić takie rzeczy. Nie wolno wyciągać żadnego zdania z jego kontekstu!

Dalsze uwagi do tekstu

W dalszym ciągu komentarza, autor uwagi odnosi się do innych tekstów Ewangelii, które podobno mają potwierdzić wieczne dziewictwo Marii. Dlatego przeczytajmy je: Jn 19:26 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój.(BT) Łk 1:31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.(BT) Łk 2:21 Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].(BT) Jak łatwo zauważyć, żaden z podanych tekstów w najmniejszym stopniu nawet nie nawiązuje do dziewictwa Marii, a co za tym idzie niczego nie wyjaśnia.

Pamiętajmy też o tym, że Maria została wybrana na matkę Syna Bożego spośród wszystkich kobiet Izraela, aby razem z mężem tworzyła ciepły dom, dla dorastającego Jezusa. Była chrześcijańskim wzorem dla innych kobiet. Nadanie jej tytułu Zawsze Dziewica, oskarża ją o to, że była złą żoną. Dalsze teksty Ewangelii zaprzeczają temu. Maria miała liczne potomstwo.

Wniosek: w Nowym Testamencie jest brak jakiegokolwiek tekstu, uzasadniającego tytuł Marii, matki Jezusa, jako „Zawsze Dziewica”. Zasadniczym problem zwolenników nauki „Maria, Zawsze Dziewica” polega na tym, że istnieją liczne biblijne dowody na to, że Maria miała liczne potomstwo.

Maria jako matka licznego potomstwa.

Jezus nauczał również w swoich rodzinnych stronach, do których wrócił po latach: Mt 13:54 Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: Skąd u Niego ta mądrość i cuda?(BT) Tam znali Go wszyscy i pytali zdumieni: Mt 13:55-56 Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?(BT) Znali dokładnie nie tylko Jego, ale cało Jego rodzeństwo. Podobnie pisze Marek (Mr 6:3).

Najstarszy brat Jezusa Jakub, po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, został biskupem zboru w Jerozolimie. Paweł będąc tam, pisze: Ga 1:19 Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego.(BT) Był to najstarszy brat Jezusa, wymieniany na pierwszym miejscu (Mt 13: 55).

Jezus pierworodnym synem Marii.

Wszyscy bracia Jezusa są wymienieni z imienia, a o siostrach tekst mówi w liczbie mnogiej. To powoduje, że Maria musiała mieć minimum 7-mioro dzieci, a Jezus był jej najstarszym dzieckiem, dzieckiem pierworodnym. Mówi o tym Słowo Boże: Łk 2:7 Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.(BT)

Pamiętajmy też o tym, że w Izraelu błogosławieństwo dla kobiety realizowało się w licznym potomstwie. Anioł powiedział: Łuk. 1:28... Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami.(BW) Brak potomka było wielkim nieszczęściem dla kobiety.

Jezus jednorodzonym Synem Bożym

Język grecki posiadał bogate słownictwo, nawet takie, które w języku polskim nie istnieje, dlatego nie zawsze je rozumiemy. Tak może być ze słowami: pierworodny i jednorodzony. Słowo „pierworodny” oznacza pierwsze dziecko, po którym następują następne, tak jak to było w przypadku Marii. Słowo „jednorodzony” występuje wtedy, gdy jest jedno jedyne dziecko i nie ma już żadnych innych. Tak jest w przypadku Boga Najwyższego, który jest Ojcem Jezusa: Jn 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.(BT)

Dlatego użycie słowa „pierworodny” w stosunku do syna Marii, jest kolejnym, biblijnym dowodem na to, że Maria miała liczne potomstwo.

Kościół Powszechny wprowadza czytelników w błąd

Zwolennicy nauki „Maria, Zawsze Dziewica” próbują wytłumaczyć istnienie braci i sióstr Jezusa, tekstami ze Starego Testamentu. Tam zdarza się, że słowo „brat” określa dalsze pokrewieństwo. Jest to zapisane w komentarzu BT do Mt 12:46 Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić.(BT) Komentarz:  „Nie bracia rodzeni, lecz stryjeczni, lub cioteczni, albo kuzyni. Język hebr.  i  aram. nie ma osobnych wyrazów na oznaczenie bliższych krewnych (por. Mk 3, 31).” Dla porządku, sprawdźmy tekst, podany w nawiasie: Mr 3:31 Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia…(BT). Jest to tekst z Nowego Testamentu. Autorzy komentarza wprowadzają czytelnika, prawdopodobnie, z premedytacją w błąd. Rzeczywiście Stary Testament był pisany w języku hebrajskim lub aramejskim, które nie były językami tak bogatymi w słownictwo jak język grecki. Jednak Nowy Testament został napisany w języku greckim. Od czasów Aleksandra Wielkiego, język grecki był znany w całym basenie Morza Śródziemnego, był językiem uniwersalnym. Podobnie jak w języku polskim, w języku greckim istnieją odrębne słowa, określające krewnych i braci: Łk 14:12… Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych…(BT). W powyższym tekście występują obok siebie, słowa „brat” i jednocześnie słowo „krewny”. Widać, że słowem brat nie określało się, w języku greckim, krewnych.

Dowody ze Starego Testamentu

Również Stary Testament dostarcza dowody na istnienie braci Chrystusa. Psalm 69 jest Psalmem mesjańskim. W Psalmie tym czytamy: Ps 69:9 Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki.(BT) Określenie: „dla synów mej matki” wskazuje jednoznacznie na rodzeństwo Mesjasza.

Celibat

Jakby w uzupełnieniu nauki Zawsze Dziewica, zachęcającej kobiety do naśladownictwa "Marii Zawsze Dziewicy", jest celibat. Tymczasem Pismo Święte wymaga od ludzi stojących na czele Kościoła dobrze prowadzonej rodziny: 1 Tm 3:2-5 Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny…, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?(BT) Nauka chrześcijańska mówi, że jeżeli ktoś chce być biskupem, musi mieć własną rodzinę i dobrze nią kierować. Rodzina jest sprawdzianem jego kwalifikacji do kierowania Kościołem. Ktoś, kto ma kłopoty z własną rodziną, nie będzie umiał pokierować Kościołem.  Historia Kościoła Powszechnego daje liczne dowody na to, że ta zasada jest w pełni uzasadniona.

Dlaczego Kościół wprowadził te niebiblijne nauki?

Na pewno ludzie nie posiadający własnej rodziny, mogą całkowicie poświęcić się służbie Bogu. Problem jest w tym, że nie wypełniają podstawowego zadania, zleconego przez odchodzącego Mesjasza: Mt 28:19-20 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem...(BT) Uczą różnych dziwnych rzeczy, ale podstawowe nauki Jezusa, są ludziom nie znane, na przykład Drugie Przykazanie Dekalogu (Wj 20:4-6), bez przestrzegania którego nikt nie może zostać zbawiony (Jb 2;10).

A może to jest tak, że gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Faktem jest, że ludzie ci tworzą, tylko w Polsce, kilkudziesięciotysięczną armię bezpłatnych pracowników.

Ojcowie kościoła

Zauważmy jedno: jeżeli jest wiele tekstów wskazujących na to, że Maria, matka Jezusa nie może być „Zawsze Dziewicą” i dodatkowo jest to sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, to jednocześnie występuje całkowity brak tekstów biblijnych, potwierdzających tą naukę. Skąd więc biorą się takie nauki?

Jest to nauka ojców Kościoła, ludzi, którzy swoje nauki wprowadzają do Kościoła, nazywając je naukami chrześcijańskimi, czyli chrystusowymi, chociaż nimi nie są. Już samo określenie „ojciec Kościoła” wyjaśnia, czyja to jest nauka i czyj jest taki Kościół. Na pewno nie chrześcijański, czyli chrystusowy.

Jezus, który był również prorokiem, przewidując takie działania, nakazał: Mt 23:9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.(BT) Jest to jeden z przykładów nauki chrześcijańskiej, czyli chrystusowej, która jest całkowicie lekceważona. Nas uczono w szkole, a wielu ludzi Kościoła tego żąda, aby się do nich zwracać per „ojcze”, co jest sprzeczne z nauką chrześcijańską. Ojciec jest to jedno z ważnych imion Boga. Każdy zna modlitwę „Ojcze nasz”, a mimo to, ojcem i to duchowym nazywa się wielu ludzi, „drażniąc” w ten sposób Boga Najwyższego, który przedstawia się jako Bóg „zazdrosny”.

Chrystus przewidział odejście od nauki chrześcijańskiej i pojawienie się ojców Kościoła. Jego słowa odnoszą się do Żydów, ale mają uniwersalne znaczenie: Jn 5:43 Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli.(BT)

Symbole kobiet

Ale są również inne, bardzo poważne konsekwencje takiego zachowania. Ktoś, kto ma wielu ojców duchowych, pochodzi z duchowej matki, wszetecznicy. Chodzi tu o to, że Kościół lub naród, przedstawiony jest w Biblii w symbolu kobiety, która może być:

-  dziewicą i oznaczać kościół czysty, nieskalany kultami pogańskimi,

- wszetecznicą, oznaczającą kościół, w którym panuje zamieszanie religijne, gdzie ludzie wprowadzają swoje, albo pogańskie nauki. Gdzie prawdziwe wartości chrześcijańskie wymieszane są z naukami czysto pogańskimi. W Apokalipsie znajduje się opis takiej wszetecznicy: Ap 17:4-6 A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. A na jej czole wypisane imię - tajemnica: "Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi". I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją zdumiałem się wielce.(BT) Cechy tej kobiety to zamiłowanie do bogactwa, nierząd duchowy, czyli bałwochwalstwo, związek z duchowym Babilonem, czyli zamieszaniem religijnym, walka z ludem, zachowującym naukę biblijną.

Przeciwieństwem kobiety wszetecznej jest kobieta dziewica, symbolizująca lud Boży obu Testamentów. Paweł pisze do Koryntian, jako do dziewicy, przygotowanej swojemu mężowi, Chrystusowi: 2 Kor 11:2 Jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę.(BT) Chodzi tu oczywiście o dziewictwo duchowe, a nie fizyczne. To dziewictwo polega na tym, że Koryntianie porzucili kulty pogańskie i są wolni od wpływów „wartości tego świata”.

Już widzimy, że występuje tu zgrzyt. W powyższym tekście Maria nie może być żoną swojego Syna! Mimo takich zgrzytów, niektóre kościoły nauczają, że dziewicą i to na zawsze jest Maria. Próbują to udowadniać dwoma wersetami biblijnymi.

Protoewangelia

Pierwszy werset dotyczy tzw Protoewangelii, która zapowiada klęskę szatana. Bóg zwraca się do szatana: Rdz 3:15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.(BT) „Potomstwo Niewiasty” jest biblijnym symbolem ludu Bożego, z którego wywodzi się Chrystus, który przez swoją: Hbr 2:14… śmierć pokonał tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła,(BT). Jest to przedstawione w słowach: "ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę". Zmiażdżenie pięty, to śmierć Jezusa na krzyżu. Proszę zwrócić uwagę, że to nie Niewiasta, zmiażdży głowę szatanowi, tylko „ono”, czyli potomstwo, czyli Chrystus, który narodzi się z Narodu Wybranego, czyli z Żydów. To, że Maria miażdży głowę węża, nie ma uzasadnienia biblijnego. Zwraca na to uwagę nawet komentarz z BT do Rdz 3:15, w którym pisze się o zmianie rodzaju z „ono”, na „ona”: „W walce szatana z ludzkością czeka go klęska. Jakiś potomek niewiasty zada mu cios decydujący o przegranej. W proroctwie tym, zwanym Protoewangelią, czyli niejako brzaskiem Dobrej Nowiny, mowa jest tylko o Mesjaszu i jego Matce, z zupełnym pominięciem pierwszego mężczyzny. Urzeczywistnia się ono w Maryi, która nie znała męża (Łuk 1: 34). Wlg utrwaliła to maryjne tłumaczenie, wprowadzając zmianę rodzaju:  ipsa conteret – „Ona zmiażdży””.(BT) Wlg jest to skrót od słowa Wulgata, katolickiego tłumaczenia Biblii na łacinę, dokonane na przełomie  IV  i V wieku przez świętego Hieronima.  Autor komentarza przyznaje, że  tłumaczenie ma zmienioną treść. Można się tylko domyśleć, że dostosowaną do nowej nauki, wprowadzanej do chrześcijaństwa. Wulgata nie cieszy się dobrą opinią, gdyż miejscami jest zniekształcona i dostosowana do nauk ojców kościoła, tak, jak w powyższym przykładzie.

Apokalipsa rozdział 12

Drugim tekstem biblijnym, którym się posłużono, aby argumentować za wiecznym dziewictwem Marii, jest: Ap 12:1-2 Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna.(BT) Jednak i w tym przypadku „Niewiastą” jest Kościół lub lud Boży, z którego wyszedł Mesjasz. Wspomina o tym komentarz BT do tego tekstu: „Rozdział ten ilustruje walkę szatana z Kościołem w ciągu wieków. „Niewiasta ma rysy; 1. Indywidualne – Matki Mesjasza… 2. Zbiorowe jako symbol społeczności Izraela…, a także Syjonu lub Jerozolimy…; 3. Mieszane – Niewiasty z Protoewangelii… Jest to symbol ludu Bożego obu Testamentów. A jego konkretną przedstawicielką jest Maryja, rodząca historycznego Jezusa. Część tradycji upatrywała tu tylko Maryję.” Werset 14 podaje, że „Niewiasta”, uciekła przed smokiem na pustynię, co nie ma uzasadnienia biblijnego, ani historycznego w przypadku Marii. Werset 17-ty podaje, że "niewiasta" ma liczne potomstwo. Chcę zwrócić uwagę na to, że komentarz BT do tego fragmentu, podaje zupełnie inne tłumaczenia symbolu Niewiasty, których zabrakło w komentarzu do Protoewangelii, a dotyczy on tej samej niewiasty. Komentarz ten tłumaczy biblijny symbol "niewiasty" w całym rozdziale 12-tym: Rozdział ten ilustruje walkę szatana z Kościołem w ciągu wieków… Jest to symbol ludu Bożego obu Testamentów.” W komentarzu BT do Protoewangelii (Rdz 3:15) brak jest wytłumaczenia symbolu "niewiasty", a jest to ta sama "niewiasta".

Nienajlepsza opinia o Polakach

Są pewne stereotypy panujące w świecie mówiące o niektórych narodach. I tak Szkotów uważa się za naród skąpców. Podobnie Polaków uważa się za naród głupców.

Długo nie mogłem się z tym pogodzić, bo obserwuję Polaków, szczególnie za granicą i widzę, że sobie doskonale radzą. Dzisiaj jednak widzę skazę na polskim narodzie. Polacy bezkrytycznie wierzą we wszystko, czego uczyło się ich na lekcjach religii. Mają w domach Biblię i mogliby sprawdzić te nauki, jednak tego nie robią, a ludzie z najwyższym wykształceniem, którzy powinni być wzorem dla innych, udają, że niczego nie widzą. W Mediach stosują niebiblijne i nielogiczne  pozdrowienie, błogosławiąc Marię Zawsze Dziewicę. Kościół Powszechny zrobił z Polaków prawdziwych parafian. A media milczą.

Wniosek końcowy: sposób przekazywania nam wiedzy na lekcjach religii w szkole pokazuje, że każdy musi zdobywać wiedzę o Bogu osobiście, jeżeli chce być człowiekiem wierzącym: Hbr 11:6 Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.(BT) Nikt nie podważa tego, że Biblia jest Słowem Bożym. Problem polega na tym, że Polacy nie wiedzą, co w niej jest zapisane.

Podsumowanie:

Chrześcijanin to uczeń Chrystusa.

Parafianin to nazwa człowieka ograniczonego.

Bez znajomości Starego Testamentu nie da się zrozumieć chrześcijaństwa.

Jezus ma królewskie pochodzenie: według ciała od króla Dawida, według ducha od Boga Ojca.

Abraham, ojciec wiary, na początku musiał wyjść z rodzinnego Babilonu.

Na starość Abrahamowi urodził się Izaak, miał go złożyć w ofierze, w ostatniej chwili został powstrzymany.

Bóg zawarł z Abrahamem przymierze. Chrześcijanie mają współudział w tym przymierzu. Dla chrześcijan Ziemią Obiecaną jest Królestwo Niebieskie.

Od Abrahama wywodzą się trzy wielkie religie monoteistyczne: judaizm, chrześcijaństwo i islam. Muzułmanie nazywają biblijnego Boga Allachem.

Od 12-tu synów Jakuba, syna Izaaka, a wnuka Abrahama, wywodzi się 12 pokoleń Izraela.

Grzech wyznany może być odpuszczony.

Małżeństwo Józefa i Marii było normalnym małżeństwem i posiadało liczne potomstwo.

W całej Biblii brak jest jakiegokolwiek tekstu, uzasadniającego tytuł Marii „Zawsze Dziewica”, jest natomiast wiele tekstów, które świadczą, że Maria miała liczne potomstwo.

Komentarze BT wprowadzają czytelnika w błąd.

W kościele chrześcijańskim nauki ojców Kościoła nie mogą być ważniejsze od Słowa Bozego, zawartego w Biblii.

Słowo Boże zabrania nazywania ludzi duchownych „ojcami”.

 

Biblijnym symbolem kościoła chrześcijańskiego jest dziewica, symbolem kościoła odstępczego jest cudzołożnica, przystrojona złotem, perłami i purpurą, z napisem na czole: Babilon.

Wykaz skrótów:

BT – Katolicka Biblia Tysiąclecia

BW- Biblia Warszawska

Rdz – Księga Rodzaju lub 1Moj., Pierwsza Księga Mojżeszowa

Wj – Księga Wyjścia lub 2Moj., Druga Księga Mojżeszowa
Kpł – Księga Kapłańska lub 3Moj., 3 Księga Mojżeszowa
Lb – Księga Liczb lub 4Moj., 4 Księga Mojżeszowa
Pwt – Księga Powtórzonego Prawa lub 5Moj., 5 Księga Mojżeszowa
Ps - Księga Psalmów
Iz - Księga Izajasza
Jr - Księga Jeremiasza
Mt - Ewangelia wg Mateusza
Mr - Ewangelia wg Marka
Łk - Ewangelia wg Łukasza
Jn - Ewangelia wg Jana
Dz - Dzieje Apostolskie
Rz - List do Rzymian
1 Kor - Pierwszy List do Koryntian
2 Kor – Drugi List do Koryntian
Ga - List do Galacjan
Ef - List do Efezjan
Flp - List do Filipian
Kol - List do Kolosan
1 Tes - Pierwszy List do Tesaloniczan
2 Tes - Drugi List do Tesaloniczan
1 Tm - Pierwszy List do Tymoteusza
2 Tm - Drugi List do Tymoteusza
Tt - List do Tytusa
Flm - List do Filemona
Hbr - List do Hebrajczyków lub List do Żydów
Jk - List Jakuba
1 Ptr - Pierwszy List Piotra
2 Ptr - Drugi List Piotra
1 Jn - Pierwszy List Jana
2 Jn - Drugi List Jana
3 Jn - Trzeci List Jana
Jud - List Judy
Ap - Objawienie św. Jana (Apokalipsa)

Last Updated on Wednesday, 01 November 2017 15:02
 
Copyright © 2020 Ezechiel. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.