Home Inne Dowody na istnienie Boga
Dowody na istnienie Boga PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 30 May 2011 16:45

Dowody na istnienie Boga

Każdy człowiek byłby wzorowym chrześcijaninem, jeżeli istniałyby stuprocentowe dowody na istnienie Boga. Ale wtedy człowiek byłby pozbawiony wolnej woli i ze strachu przed Bogiem, zachowywałby się poprawnie. To właśnie wolna wola jest jednym z fundamentalnych biblijnych praw, danych człowiekowi. Niemniej jednak znalazłem kilka takich dowodów, które wskazują na istnienie Boga, bo nie ma innego, logicznego wytłumaczenia zachodzących zjawisk. Ilu procentowe są to dowody, każdy musi ocenić osobiście.

Dowody biblijne.

  1. Proroctwa biblijne.

W Słowie Bożym znajdują się proroctwa, zapowiadające przyszłość. Jest ich całe mnóstwo. Proroctwa związane z przeszłością, już wypełniły się. Na przykład proroctwa o potęgach następujących po sobie w starożytności. Według kolejności: Babilon, Persja, Grecja i Rzym. O tym mówiło szereg proroctw, na przykład Dn 2:31-45. Jest szereg innych proroctw, które już całkowicie wypełniły się, a były pisane przed zapowiedzianymi wydarzeniami.

2. Istnienie Biblii.

Istnieje wiele wyznań chrześcijańskich, których teologia sprzeczna jest z naukami biblijnymi. Jednak wszyscy uważają ją za Słowo Boże. Jest jedyną, powszechnie akceptowaną księgą, zawierającą całość nauki Bożej danej człowiekowi. Samo przetrwanie Pisma Świętego do naszych dni graniczy z cudem. Zauważmy, że były czasy, w których posiadanie tylko odpisu którejś z ksiąg, karane było okrutną śmiercią, a większość egzemplarzy tej księgi znajdowało się w rękach tych, którzy ją chcieli zniszczyć. W dniu dzisiejszym Biblia jest księgą o największym nakładzie na świecie, tłumaczoną na najwięcej języków. Dostępna jest niemal dla każdego. Dla człowieka wierzącego nie jest to przypadek.

3. Powrót nauki do idei biblijnych.

Nauka jest prawdziwym autorytetem dla ludzi. Między innymi dlatego, że skutecznie umiała się przeciwstawić Kościołowi i jego fałszywym twierdzeniom. Od około stu lat można w niej zaobserwować powrót do nauk biblijnych. Spowodowała to teoria względności Einsteina. Okazało się, że nasz Wszechświat miał swój początek (1 Moj 1:1). Drugą taką ideą jest ta, że świat powstał z niczego, a przed „początkiem” nic nie istniało (Hebr 11:3)!

Coś podobnego do biblijnego Raju pojawiło się w nauce. Nowe gatunki powstawały w wolnych niszach ekologicznych, gdzie miały idealne warunki do rozwoju, co jest odpowiednikiem Edenu. Później pojawiały się drapieżniki, żywiące się nimi, co przypomina biblijne wygnanie z Raju (1 Moj 3:17-19). Ostatnio w nauce zagościła "czarna energia", otaczająca nas z każdej strony, jednocześnie niewidzialna i niepoznawalna, będzie ona kiedyś przyczyną końca świata. Przypomina mi to biblijny opis duchowego świata, który nas otacza, a który jest opisany w Biblii. W nauce również pojawiła się biblijna idea nieba (Królestwa Bożego), jako  innego wszechświata, niedostępnego dla nas (Jan 8; 21-23), w którym obowiązują inne prawa przyrody i nie ma naszej materii (1Kor 15; 50) występującej we  Wszechświecie.

4. W świecie nauki Biblia jest jednym z podstawowych źródeł wiedzy o czasach starożytnych.

5. Biblia posiada wartości moralne, które wytrzymały próbę czasu.

6. Tekst Biblii mówi o tym, że otaczający nas świat, jest dowodem istnienia Boga: Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła (Rz 1:20 BT) Skąd się wziął świat? Jak powstała materia? Na te pytania nauka nie zna odpowiedzi.

7. Niezmienność tekstów biblijnych.

Nie znam księgi, która by była tak uważnie nadzorowana przy kopiowaniu jak Biblia. Były policzone wszystkie litery i sprawdzano, czy liczba ich się zgadza. Do dnia dzisiejszego istnieją dowody niezmienności znaczenia tekstów biblijnych. Ludzie wierzący uważają, że czuwał nad tym sam Bóg.

Dowody ze świata nauki.

Mimo niezwykłego rozwoju nauki, są tematy, których nauka nie umie rozwiązać, a których rozwiązanie znajduje się w Biblii, napisanej tysiące lat temu:

1. Powstanie materii organicznej.

W naturze mogą powstawać niektóre aminokwasy, z których zbudowane jest białko,

ale nie mogą się ze sobą łączyć. Białko tworzy się w organizmach żywych z aminokwasów, ale w obecności innych białek RNA, DNA. Jak tworzyć białka ze składników naturalnych? Tego nauka nie potrafi rozwiązać.

2. Powstanie życia na Ziemi.

Wprawdzie są teorie naukowe, które próbują wytłumaczyć to zjawisko, ale są to teorie niekompletne, nie wykraczające poza strefę hipotezy, a podstawowe naukowe metody badawcze, takie jak doświadczenie, obserwacje, prawa przyrody wyrażone funkcjami matematycznymi, nie potwierdzają ich. Najprostsza komórka ma niesłychanie skomplikowaną budowę. Znając dokładną budowę takiej komórki, człowiek nie potrafi zbudować jej z materiałów występujących w przyrodzie, aby posiadała życie. Obserwacje potwierdzają jedno niezmienne prawo: życie powstaje tylko z innego życia.

3. Powstawanie nowych gatunków.

Podobnie jak w punkcie drugim, podstawowe metody stosowane w nauce jak doświadczenie, obserwacje i prawa przyrody wyrażone funkcjami matematycznymi, nie potwierdzają teorii ewolucji Darwina. Na przykład jest niemal całkowity brak ogniw przejściowych między gatunkami, z cechami negatywnymi, których według Darwina miało być najwięcej (te które na drodze przypadkowych zmian, uzyskały cechy negatywne i wyginęły). Tymczasem znajduje się tylko i wyłącznie skamieniałości, szczątki zwierząt i organizmy doskonale przystosowane do środowiska w którym żyją. Na domiar złego dla teorii Darwina nowe gatunki pojawiały się nagle! Dodatkowo przyjęcie przez naukę teorii Big-Bangu, czyli Wielkiego Wybuchu spowodowało niedobory czasowe, uniemożliwiające powstanie na drodze przypadku tak dalece skomplikowanych form życia, jakie obserwujemy w przyrodzie.

4. Powstanie naszego Wszechświata.

Dla nauki sam początek Wszechświata dla t=0 jest osobliwością. Oznacza to, że brak jest matematycznych metod badawczych, a co za tym idzie jakichkolwiek innych, aby dowiedzieć się, co się wydarzyło w t=0. A to oznacza brak teorii, tłumaczącej powstanie materii, przestrzeni i czasu, na których zbudowany jest nasz Wszechświat. Nie da się odpowiedzieć na pytanie: co stało się w czasie istnienia Wszechświata t=0, czyli na samym początku. Przed czasem t=0 nie istniała materia, skąd się wzięła? Nie istniała przestrzeń, skąd się wzięła? Nie istniał czas, skąd się wziął? Sama nauka mówi, że tego nie da się zbadać i wyjaśnić!

5. Zapis informacji w żywej komórce.

Teoria ewolucji Darwina zakłada powolny rozwój życia na ziemi. Od rozwiązań najprostszych, przez bardziej skomplikowane, do człowieka, który jest najbardziej złożonym organizmem. Tymczasem nauka udowodniła, że zapis informacji w najprostszych komórkach od samego początku był niezwykle skomplikowany, na poziomie niedostępnym nawet dla współczesnego człowieka, dla współczesnej nauki, mimo wieloletnich, żmudnych badań. Nic nie wskazuje na to, aby człowiek kiedyś zrozumiał jak to działa. Nie może być mowy o jakiejkolwiek prostocie na początku powstawania życia! Podstawowe założenie teorii Darwina o prostej budowie materii nie potwierdziło się!

6. Niepowtarzalność warunków panujących na Ziemi. Teoria Jedynej Ziemi.

Żadna ze znanych ludzkości planet nie posiada warunków, które pozwalałyby istnieć życiu. Ziemia jest ewenementem w całym kosmosie. Prawdopodobieństwo istnienia jakiejś planety, która jednocześnie posiada tyle niezwykłych warunków, potrzebnych, aby mogło istnieć życie na niej, jest tak znikome, że powstała nowa teoria: Teoria Jedynej Ziemi. Założania teorii są proste: w całym Wszechświecie nie ma drugiej takiej planety, na której mogłoby istnieć życie w takiej formie, jaką znamy! Aby życie mogło istnieć na Ziemi, musiały być spełnione szczególne warunki. Oto niektóre z nich:

- odpowiednia wielkość planety. Zbyt mała grawitacja nie utrzyma atmosfery, tak jak to jest w przypadku Marsa i Księżyca,

- odpowiednia odległość od gwiazdy, aby zapewnić właściwą temperaturę w bardzo wąskich granicach, plus, minus około 50 stopni. Pas orbit, które to zapewniają jest bardzo wąski, a Ziemia leży w środku tego pasa, nazwanego przez naukę złotym pasem. Wenus jest za blisko Słońca, a Mars za daleko.

- atmosfera ochronna, w której spala się gruz kosmiczny, spadający na ziemię,

- odpowiednia ilość gazów cieplarnianych w atmosferze zapewniających utrzymanie właściwej ilości ciepła na ziemi,

- odpowiednia wielkość gwiazdy. Duża gwiazda ma krótką żywotność i inne procesy umożliwiające powstanie życia na planecie nie zdążyłyby się dokonać.

- płynne jądro jest przyczyną zjawisk wulkanicznych, będących źródłem kształtowania się kontynentów,

- jądro musi być metalowe, aby wytworzyć pole magnetyczne, które odbija śmiercionośny wiatr słoneczny,

- atmosfera, posiadająca życiodajny tlen i pozbawiona gazów trujących,

- warstwa ozonowa, która odbija promieniowanie uv,

- woda i obieg wody na Ziemi,

- obieg dwutlenku węgla w przyrodzie i uzupełnianie go przez wybuchy wulkanów eksplozywnych. Węgiel jest podstawowym składnikiem życia, musi stale istnieć odpowiednia jego ilość w atmosferze.

- rozsunięcie kontynentów, powodujące istnienie prądów morskich, stabilizujących klimat,

- Księżyc, jako stabilizator osi obrotu Ziemi i klimatu. Bez Księżyca grawitacja Jowisza mogłaby przewrócić oś obrotu Ziemi nawet o 90 stopni. To wywołałoby skrajności klimatyczne. Bez Księżyca Ziemia obracałaby się dużo szybciej, wiatry i prądy morskie byłyby dużo silniejsze, następowałyby gwałtowne zmiany klimatyczne, większość gatunków by wyginęła,

- wielki Jowisza jest tarczą ochronną, przechwytującą krążące obiekty kosmiczne, takie jak komety, zagrażające istnieniu życia na ziemi,

7. Nieredukowalna złożoność organizmów.

Organizmy żywe są niesłychanie skomplikowane. Brak działania któregoś elementu organizmu, powoduje jego śmierć, czyli niesprawność całego układu. Jak poszczególne elementy organizmu mogą się rozwijać na drodze ewolucji, osiągając sprawność dopiero po całkowitym „rozwoju”, jeżeli w każdej chwili wymagana jest ich pełna sprawność. Jeszcze niedawno mówiono, że ludzki organizm posiada elementy, które są całkowicie niepotrzebne: na przykład ślepa kiszka, migdałki itd. Dzisiaj już żaden szanujący się lekarz tego nie powie! Każdy organizm jest niesłychanie precyzyjnie zaprojektowany, a każdy jego element potrzebny!

8. Piękno rozwiązań konstrukcyjnych w formach żywych.

Jak trudne jest projektowanie wiedzą ci, którzy to robili. Trzeba włożyć dużo pracy, żeby zaprojektowana konstrukcja na koniec miała przyzwoity wygląd. W przyrodzie istnieją tylko najlepsze rozwiązania tego problemu, nie ma rozwiązań pośrednich, nie mówiąc o złych rozwiązaniach. Niesamowita jest na przykład zewnętrzna symetria organizmów, przy jednoczesnej asymetrii organów wewnętrznych. Jest to coś niesamowitego, zwłaszcza z punktu widzenia teorii Darwina, bo jest to całkowicie niepotrzebne, nie stanowi żadnego lepszego dostosowania do środowiska , w którym organizm żyje.

9. Brak ciągłości życia „przodków” człowieka.

Uważa się, że homo sapiens pochodzi od homo erektus. Istnieje olbrzymia luka czasowa między wymarciem homo erektusa, a pojawieniem się homo sapiens. Według nauki homo sapiens nie pochodzi od neandertalczyka! Dlatego nie można mówić o rozwoju ewolucyjnym człowieka.

10. Według niektórych naukowców, Ziemia powstała w pierwszym dostępnym terminie. Procesy kształtujące galaktyki, supernowe, układ słoneczny, Ziemie trwały tyle, że Układ Słoneczny jest jednym z pierwszych, w którym mogła powstać taka planeta jak Ziemia.

11. Czarne dziury. Są to obiekty kosmiczne posiadające własności, które nauka określa jako osobliwość. Jedną z takich własności jest to, że przekraczając horyzont zdarzeń, czyli umowną granicę czarnej dziury, czas przestaje płynąć, zanika. Jest to praktyczny kraniec naszego świata. To co się dzieje wewnątrz czarnej dziury jest niepoznawalne. Ale chciałem zwrócić uwagę na samą ideę istnienia takiego świata, w którym czas nie istnieje, w którym nie ma początku, ani końca. Taki świat został opisany w Biblii tysiące lat temu: I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową… a śmierci już odtąd nie będzie…( Ap 21:1-4 BT). Są również inne idee biblijne, które były kiedyś wyśmiewane, a obecna nauka głosi podobne. Prawa matematyczne są rodzajem koleiny, która zmusza naukę do ustalonego kierunku. Coraz częściej kierunek nauki i opisów biblijnych pokrywają się.

12. Wszystko co istnieje, powstało według jednego schematu, co wskazywałoby na jednego i tego samego autora wszystkiego: narodziny, rozwój, starzenie się i śmierć. Ten schemat dotyczy organizmów żywych, Ziemi, Słońca, galaktyk, Wszechświata itd.

Inne dowody.

1. Życie jest inteligentnie zaprojektowane (ID).

Współcześnie istniejący poziom wiedzy o istocie życia świadczy o tym, że nie mogło ono powstać w sposób przypadkowy, ale zostało niezwykle precyzyjnie zaprojektowane (nie jest to dowód ze świata nauki, bo zakłada istnienie bliżej nieokreślonego projektanta, którym może być Bóg, a nauka odrzuca wszystkie dowody, związane z siłami nadprzyrodzonymi). Wykrywanie inteligentnego czynnika jest już rozpowszechnione w nauce. W kryminalistyce rozstrzyga się, czy jakieś zdarzenie było naturalne, czy wywołał je człowiek. W archeologii bada się czy znalezisko jest pochodzenia naturalnego, czy wytworem ludzkiej pracy. W kryptologii analizuje się sygnały, czy zostały one inteligentnie zakodowane. Powyższe doświadczenia wskazują na jedno: życie musiało zostać precyzyjnie zaprojektowane, nie mogło powstać przypadkowo!

Czy są to dowody na istnienie Boga? Wartość takich dowodów każdy musi ocenić indywidualnie!

Andrzej Rocz

Last Updated on Sunday, 07 April 2019 08:44
 
Copyright © 2022 Ezechiel. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.